Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Oppsigelsesvern ved militærtjeneste

Arbeidsmiljøloven gir et ekstra oppsigelsesvern ved fravær som følge av pliktig eller frivillig militærtjeneste og lignende allmenn vernetjeneste. Arbeidstaker som er fraværende fra arbeid på grunn av slik tjeneste, kan ikke sies opp av den grunn..

Det gjelder også ved frivillig tjenestegjøring på inntil 24 måneder i styrker organisert av norske myndigheter for å delta i internasjonale fredsoperasjoner. Det er en forutsetning at arbeidstaker i slike tilfeller melder fra til arbeidsgiver så snart som mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker.

Oppsigelse som skjer umiddelbart før eller innenfor det tidsrommet arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter bestemmelsen, skal anses å skyldes tjenestegjøringen, hvis det ikke er overveiende sannsynlig at oppsigelsen har en annen årsak.

Er årsaken til oppsigelsen en annen enn militærtjenesten, kan altså arbeidsgiver si opp arbeidstaker under militærtjenesten. Det er opp til arbeidsgiver å godtgjøre at oppsigelsen skyldes andre forhold enn arbeidstakers militærtjeneste.

Tilbake til jobb

Arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, plikter på forespørsel å informere arbeidsgiver om det før tjenesten starter.

Arbeidsgiver har ikke plikt til å ta arbeidstaker tilbake i arbeid før en måned etter at arbeidsgiver får melding om fra hvilken dag arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet. Fristen på en måned er satt for å gi arbeidsgiver noen dager å områ seg på, for eksempel for å avvikle et eventuelt vikarforhold. Etter lovens forarbeider må det antas at fristen på en måned regnes fra dato til dato.

Tvist om oppsigelse

Ved tvist om oppsigelsen er rettmessig behandlet, vil bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 17 om rett til forhandlinger, søksmålsfrist og lignende gjelde.
 
Har arbeidstaker oversittet fristene for å kreve forhandling eller gå til søksmål, kan retten gi oppfriskning for fristoversittelsen, forutsatt at arbeidstaker krever det og retten mener det er rimelig, se arbeidsmiljøloven § 17-5 (3). Oppfriskning vil si å tillate rett til forhandlinger eller søksmål selv om fristene for det har gått ut.

Bestemmelsen tar ellers sikte på tilfeller der oversittelse av fristen kan ha sammenheng med at arbeidstaker utfører militærtjeneste.