Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Oppsigelsesvern ved svangerskap, fødsel og adopsjon

En kvinne er beskyttet mot oppsigelse på grunn av graviditet.  

Blir arbeidstaker sagt opp mens hun er gravid, skal oppsigelsen anses for å skyldes graviditeten, hvis ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Tilsvarende gjelder hvis arbeidstaker mottar oppsigelsen i løpet av en utvidet permisjon eller delvis permisjon som strekker seg ut over det første året med permisjon. 
 

Arbeidsgiver vil altså ha anledning til å si opp arbeidstaker under graviditeten hvis det kan godtgjøres fra arbeidsgivers side at oppsigelsen har annen saklig grunn. 
 
Foreldre- og omsorgspermisjon
Arbeidstaker som har foreldre- eller omsorgspermisjon, kan ikke sies opp med virkning i fraværsperioden på inntil ett år, når:
  • arbeidsgiver var klar over at fraværet skyldtes disse grunnene eller
  • arbeidstakeren uten unødig opphold gir beskjed om at det er årsaken til fraværet.
Det gjelder også for permisjonstid som tas i forbindelse med adopsjon.
 
Oppsigelsesvernet gjelder kun for virkningene av oppsigelsen og ikke selve oppsigelsen. Det betyr at arbeidstaker ikke er vernet mot å motta en lovlig oppsigelsen mens vedkommende har permisjon, men oppsigelsesfristene og de prosessuelle fristreglene vil ikke begynne å løpe i fraværsperioden. For en arbeidstaker som mottar sin oppsigelse i permisjonstiden, vil ikke oppsigelsestiden begynne å løpe før den 1. i måneden etter at vedkommende kom tilbake fra permisjonen.
 
Tvist om oppsigelse
Ved tvist om oppsigelsen er rettmessig behandlet, gjelder bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 17.