Tema

Oppsigelse

Relaterte emner

Beviskrav

En oppsigelse som bygger på feil faktum vil ikke være saklig.
 
I oppsigelses- og avskjedssaker er det gjennom rettspraksis, juridisk teori og lovforarbeider lagt til grunn at en eventuell tvil om de faktiske forholdene skal gå ut over arbeidsgiver. Det blir altså opp til arbeidsgiver å føre bevis for at oppsigelsen bygger på et korrekt faktum. Klarer ikke arbeidsgiver det på en tilfredsstillende måte, skal tvilen komme arbeidstaker til gode.

Under en eventuell rettssak er det ofte uenighet om de faktiske forholdene som er lagt til grunn i saklighetsvurderingen. Retten må da ta stilling til hvilke fakta som skal legges til grunn i saklighetsvurderingen og hvem tvilen skal gå ut over i den konkrete saken.