Urettmessig avskjed

Hva skjer hvis en medarbeider blir avskjediget uten at vilkårene for det er oppfylt?


Publisert i bladet Personal og Ledelse
 
Ved en avskjed gjelder de samme bestemmelsene om forhandlinger og domstolsprøving som ved en «ordinær» oppsigelse.

Ikke rett til å stå i stillingen
Det betyr i korte trekk at en arbeidstaker som er avskjediget kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver innen 2 uker etter at avskjeden ble gitt. Fører ikke forhandlingene fram, kan arbeidstaker gå til søksmål innen 8 uker fra forhandlingene er avsluttet. En viktig forskjell mellom «ordinær» oppsigelse og avskjed er at ved avskjed har en ikke rett til å stå i stillingen mens forhandlingene eller domstolsprøvingen pågår. Retten kan likevel gi en kjennelse som sier at arbeidstaker skal stå i stillingen under rettssaken.   

 
Ugyldighet – arbeidsforholdet består  
Mener retten at avskjeden er urettmessig, skal den kjennes ugyldig hvis arbeidstaker krever det. At avskjeden kjennes ugyldig betyr at arbeidsforholdet anses for opprettholdt med de rettigheter det gir arbeidstakeren.
I spesielle tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre. Retten kommer kanskje til at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, etter å ha veid partenes interesser mot hverandre. Retten kan også bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre når den mener vilkårene for saklig oppsigelse er oppfylt. Det kan hende at det er saklig grunn for å si opp, men ikke tilstrekkelig grunnlag for å gi arbeidstaker avskjed. Arbeidsgiver forutsettes i slike tilfeller å gjøre krav om oppsigelse gjeldende subsidiært. 
 
Krav om erstatning
Er avskjeden urettmessig, kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen fastsettes til det beløpet retten mener er rimelig ut fra hensynet til det økonomiske tapet, arbeidsgiverens og arbeidstakerens forhold og omstendighetene for øvrig. Man er ikke bundet av det økonomiske tapet som er lidt. Også ikke-økonomisk tap skal tas i betraktning. Kjennes avskjeden urettmessig, skal erstatningen også omfatte lønnstap arbeidstaker har hatt i perioden.
 
Straffeansvar
Arbeidsmiljølovens regler om arbeidsgivers straffeansvar gjelder ikke kapitlene om opphør av arbeidsforhold. Overtredelse av bestemmelsene om avskjed kan derfor ikke straffes etter arbeidsmiljøloven.