Oppsigelse i prøvetid

Hvis en ansatt skal sies opp etter bestemmelsene om prøvetid, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Publisert i bladet Personal og Ledelse  
 
Selv om en arbeidstaker er ansatt med prøvetid, er vedkommende fast ansatt fra dag 1 i virksomheten. Under prøvetiden, som maksimalt kan være på 6 måneder, er likevel den ansattes oppsigelsesvern noe annerledes enn ellers. En person i kan i prøvetiden sies opp med den begrunnelse at hans tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet ikke er god nok. Reglene er en sikkerhetsventil for arbeidsgiver, som skal forhindre at en sitter igjen med en arbeidstaker som opplagt ikke passer i stillingen, der det ikke var mulig å oppdage under ansettelsesprosessen.
 
Hva skal til?
Hvorvidt en oppsigelse kan begrunnes i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet må avgjøres konkret i hvert tilfelle. Det sier seg selv at arbeidstakeren må kunne yte “det som normalt kan forventes i stillingen” ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn ved ansettelsen. Skiller arbeidstakerens evner/tilpasning seg klart fra dette, kan en oppsigelse være riktig reaksjon.

Må ha fått opplæring

I prøvetiden forutsettes det at arbeidsgiver gir arbeidstaker nødvendig veiledning og opplæring, slik at han blir i stand til å utføre arbeidet på best mulig og forsvarlig måte. Mangler slik opplæring, og arbeidstaker av den grunn ikke oppnår den faglige dyktigheten han kunne hatt, kan det etter rettspraksis føre til at oppsigelsen ikke vil være saklig begrunnet. Arbeidsgiver må altså godtgjøre at arbeidstaker har fått tilstrekkelig opplæringstilbud og oppfølging.
 
Skriftlig avtale
Særreglene om oppsigelse for ansatte i prøvetid gjelder bare dem som har skriftlig avtale om prøvetid. For ansatte som ved muntlig avtale har inngått avtale om prøvetid, antas det at lovens alminnelige regler om oppsigelsesvern gjelder.
 
Etter at prøvetiden er over styrkes arbeidstakerens oppsigelsesvern. Fra dette tidspunktet vil en måtte ha ordinær “saklig grunn” for å si vedkommende opp. Tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet kan være vurderingstema også i en slik sak, men da vil en spørre hvorfor arbeidsgiver ikke oppdaget dette i ansettelsesprosessen eller i løpet av prøvetiden og gjorde noe med det da.