Oppsigelse når en ansatt soner fengselsstraff

Vi tenker oss at en arbeidstaker som er ansatte i en privat virksomhet blir dømt for en straffbar handling og må sone i fengsel. Hvordan kan arbeidsgiver forholde seg i slike situasjoner? Kan han si opp arbeidstakeren som skal sone en fengselsstraff?


Publisert i bladet Personal og Ledelse   
 
Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 (1) at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Skal en ansatt sone i fengsel, vil saklighetskravet måtte vurderes ut fra arbeidstakers forhold. Det betyr at arbeidsgiver må vurdere skjønnsmessig om saklighetskravet er oppfylt i det konkrete tilfellet.
 
Hvilke momenter vektlegges i saklighetsvurderingen?
At arbeidstaker blir dømt til ubetinget fengselsstraff for straffbare handlinger begått utenfor arbeidstiden som ikke har tilknytning til utførelsen av arbeidet, er i seg selv ikke oppsigelses- eller avskjedsgrunn. I rettspraksis er det blant annet fremhevet at arbeidsgiver i sin vurdering av en eventuell oppsigelse må legge vekt på fraværets lengde, og på hvilken måte det rammer virksomheten. Det vil da kunne ha betydning om arbeidstaker har forsøkt å begrense de ulempene bedriften påføres, ved for eksempel å varsle arbeidsgiver om dom og soningstidspunkt så tidlig som mulig. Også individuelle forhold som tilknytning til arbeidet og hvor lenge vedkommende har vært ansatt i virksomheten, vil kunne ha betydning.
 
I rettspraksis er det videre lagt vekt på hvorvidt arbeidstaker selv er å laste for den situasjonen han eller hun er kommet i, og at et slikt ansvar ikke kan overføres til arbeidsgiver. Det er videre fremhevet at tap av arbeid kan vanskeliggjøre domfeltes resosialisering, og at det bør tas hensyn til det så langt som mulig.    
Lengden på fraværet
Når det gjelder lengden på fraværet har rettspraksis trukket opp en grense for hva som kan anses som saklig grunn for oppsigelse. Høyesterett har blant annet uttalt at fravær på grunn av soning av fengselsstraff på mer enn 2 måneder, under enhver omstendighet gir saklig grunn til oppsigelse av den straffedømte. Som nevnt tidligere bør dette ses i sammenheng med de generelle momentene som er beskrevet ovenfor.
 
Varetektsfengsling
Er arbeidstaker bare varetektsfengslet, bør arbeidsgiver i utgangspunktet være forsiktig med å gå til oppsigelse av arbeidstaker. Har arbeidstaker tilstått forholdet og det er snakk om en langvarig fengselsstraff, vil saklighetskravet for oppsigelse lettere kunne anses oppfylt.
 
Permisjon
Er ikke vilkårene for saklig oppsigelse oppfylt, må arbeidsgiver vurdere lønnet/ulønnet ulovfestet permisjon i den tiden arbeidstaker skal sone fengselsstraffen. I de fleste tilfeller innvilges ulønnet permisjon. Et alternativ kan være at den ansatte avvikler ferie samtidig som straffen sones. Det kan være aktuelt ved soning av korte fengselsstraffer.