Kan man avtale kortere oppsigelsesfrister enn det som følger av loven?

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (1) at når ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. Det er videre presisert i bestemmelsen at før oppsigelse har skjedd, kan avtale om kortere oppsigelsesfrist bare inngås mellom arbeidsgiveren og de tillitsvalgte, i virksomheter som er bundet av tariffavtale. (Se likevel § 15-3 (7) som regulerer oppsigelsesfristen i prøvetiden).
 
Av arbeidsmiljøloven § 15-3 (2) og (3) går det frem at oppsigelsesfristen øker alt etter ansettelsestid og alderen til arbeidstaker. For eksempel gjelder det en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 2 måneder for arbeidstakere som har vært ansatt i minst 5 år sammenhengende i samme virksomhet når oppsigelsen gis.
 
Partene kan ikke ved tariffavtale eller annen avtale fravike oppsigelsesfristene i § 15-3 (2) eller (3) før oppsigelsen faktisk har skjedd. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (8).
 
Før oppsigelsen skjer, har partene altså ikke lov til å avtale at oppsigelsesfristene skal være kortere enn det som er bestemt i arbeidsmiljøloven, med unntak av 1-månedsfristen i §15-3 (1) som kan fravikes ved tariffavtale. Partene har heller ikke lov til å avtale at oppsigelsesfristen skal være lengre når arbeidstaker sier opp stillingen enn når det er arbeidsgiver som sier opp arbeidstaker.
 
Etter at oppsigelsen først er kommet fram til mottaker, står partene nokså fritt til å avtale hva oppsigelsesfristen skal være, herunder at oppsigelsesfristen skal falle helt bort.