Hvilke oppsigelsesfrister gjelder når arbeidstaker sier opp selv?

I utgangspunktet gjelder de samme oppsigelsesfristene som når arbeidsgiver sier opp arbeidstaker.
 
I arbeidsmiljøloven § 15-3 (2) og (3) er det lagt opp til et system hvor oppsigelsesfristen øker i takt med arbeidstakers alder og ansettelsestid. Har arbeidstaker for eksempel vært sammenhengende ansatt i 10 år, er oppsigelsesfristen etter loven 3 måneder. Har arbeidstakeren i tillegg fylt 50 år, er oppsigelsesfristen 4 måneder.

Oppsigelsesfristen er videre 5 måneder for arbeidstakere som har fylt 55, og 6 måneder når arbeidstaker har fylt 60 år.

 
Merk at de «forlengede» fristene i utgangspunktet bare gjelder når arbeidstaker blir sagt opp. Sier arbeidstaker opp selv, er utgangspunktet at vedkommende kan gjøre det med 3 måneders oppsigelsesfrist, hvis det ikke er avtalt lengre frist mellom partene, ifølge arbeidsmiljøloven § 15-3 (3).