Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Arbeidsgivers plikter – dialogmøte

Arbeidsgiver skal kalle inn til dialogmøte senest innen 7 uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeid som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. 
 
Hvem skal delta på møtet?
Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Sykmelder kalles bare inn hvis både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det, eller når arbeidstaker alene ønsker det. Arbeidstaker kan med andre ord motsette seg at sykmelder deltar på møtet.

Andre relevante aktører som bedriftshelsetjeneste og NAV kalles inn når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Representanter fra bedriftshelsetjenesten har møteplikt om de blir innkalt, mens NAV selv vurderer om det er hensiktsmessig at de stiller på dialogmøte 1.

Hvis arbeidstaker ønsker det, kan også tillitsvalgt eller verneombud være med i møtet.

 
Hvor skal møtet holdes?
Dialogmøtet skal fortrinnsvis holdes på arbeidsplassen. Er det vanskelig, kan legekontoret eller det lokale NAV-kontoret være en alternativ møteplass.

Agenda for møtet
Partene skal gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen uten at den sykmeldtes diagnose blir diskutert. Det er da naturlig å diskutere arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingstiltak. En opptrapping av friskmeldingsgrad må vurderes. Er det ikke mulig å tilrettelegge for at arbeidstaker kan fortsette i sitt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere omplassering eller overføring til annet arbeid i virksomheten.

Er møtet åpenbart ikke nødvendig?
Er det åpenbart unødvendig å gjennomføre dialogmøte, kan det sløyfes. Det kan være aktuelt
  • der sykdomstilstanden er slik at arbeidstaker uansett vil vende tilbake til jobb, uten tilrettelegging
  • ved alvorlige sykdomstilstander der det kan slås fast at arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeid