Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Sykmeldt arbeidstakers plikter

For at arbeidsgiver skal kunne følge opp en sykmeldt arbeidstaker og om nødvendig sette inn tiltak på arbeidsplassen, skal en arbeidstaker som blir sykmeldt 
  • gi nødvendige opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne
  • samarbeide om hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og prøve ut funksjonsevnen
  • samarbeide for å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplaner, og delta i dialogmøter
Trenger ikke oppgi diagnose
Den sykmeldte plikter ikke å gi medisinske eller sensitive opplysninger, men skal opplyse om hva han eller hun mener å kunne utføre av arbeidsoppgaver.
Arbeidstakers opplysningsplikt og arbeidsgivers plikt til individuell tilrettelegging må ikke skape utilbørlig press på arbeidstaker om å utlevere forhold av privat karakter, for eksempel diagnose, en pågående utredning av alvorlig sykdom, psykiske kriser, eller komplikasjoner i forbindelse med abort eller graviditet.
 
Omplassering – plikt til å ta imot annet passende arbeid
I forbindelse med omplassering etter arbeidsmiljøloven § 4-6 må arbeidstaker anses forpliktet til å ta imot «annet passende arbeid” i virksomheten.  
Arbeidsgiver plikter også å tilby arbeidstaker arbeid som ikke er ”passende” i lovens forstand, men som arbeidstaker er kvalifisert til. Arbeidstaker har likevel ikke plikt til å ta imot slikt arbeid.
 
Plikt til å gennomgå opplæring/omskolering
Arbeidstaker plikter å gjennomgå en viss opplæring eller omskolering for å tilegne seg kunnskap og kvalifikasjoner som er nødvendige for å utføre nye oppgaver i virksomheten.
 
Dialogmøte 2 tidligere enn 26 uker
Synes ikke arbeidsgiver at arbeidstaker medvirker i tilstrekkelig grad, kan han ta inititativ til at dialogmøte 2 gjennomføres på et tidligere tidspunkt. 

 

Verdt å vite

Arbeidstaker kan miste retten til sykepenger hvis han eller hun ikke medvirker. Det blir derfor viktig for NAV å avklare om arbeidstaker har hatt rimelig grunn til å la være å medvirke, før sykepengene stoppes.