Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Oppfølging fra NAV

NAV følger opp alle sykmeldingssaker, og vurderer om vilkårene for rett til ytelsen er oppfylt.

Der aktivitetsvilkåret ikke er oppfylt på 8-ukerstidspunktet for sykmelding, må årsaken kartlegges. NAV skal stoppe utbetalingen av sykepenger hvis årsaken ikke omfattes av de lovbestemte unntakene. Videre skal NAV i slike saker ta kontakt med arbeidsgiver og arbeidstaker for å få i gang en dialog med aktivitet som mål.

 
Dialogmøte 2 ved 26 ukers sykmelding
For å styrke oppfølgingen av langtidssykmeldte og bidra til at de raskere kommer tilbake i arbeid og aktivitet, skal NAV arrangere et dialogmøte senest når arbeidsuførheten har vart i 26 uker, unntatt når et slikt møte vil være åpenbart unødvendig. Møtet kan holdes på et tidligere tidspunkt når det er hensiktsmessig. Både arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder og NAV kan kreve at dialogmøte 2 holdes på et tidligere tidspunkt. Det kan være aktuelt der arbeidsgiver og arbeidstaker tidlig vurderer at alle muligheter på arbeidsplassen er uttømt, og at det kan være aktuelt med arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. I så fall plikter NAV å kalle inn til og gjennomføre møtet.
 
Både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å delta på dialogmøte 2. Sykmelder eller annet helsepersonell innkalles når NAV mener det er hensiktsmessig, og de plikter da å møte.
 
Innkalling 
NAV sender innkalling til berørte parter 3 uker før dialogmøte 2 holdes. I innkallingen skal det opplyses om arbeidstakers, arbeidsgivers og sykmelders plikter, og varsles om mulige sanksjoner ved brudd på pliktene. Arbeidsgiver plikter da å sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV senest 1 uke før dialogmøte 2, for å sikre at NAV har god kjennskap til saken.
 
Skal arbeidstaker, arbeidsgiver og sykmelder kunne forberede seg best mulig til møtet, må det gå frem av innkallingen fra NAV at hensikten med møtet er å oppsummere erfaringer fra oppfølgingen som har skjedd på arbeidsplassen, og å drøfte videre muligheter for tiltak. Arbeidsavklaringspenger (AAP) bør også vurderes i møtet.
 
Dialogmøte 3
Tar arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV initiativ til et dialogmøte 3 i tiden etter at dialogmøte 2 er holdt, skal NAV kalle inn til og gjennomføre møtet. Reglene for innkalling slik de er beskrevet under dialogmøte 2, gjelder her også.