Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Sykmelders plikt til å delta i oppfølgingsarbeidet

Sykmelder er som oftest arbeidstakers fastlege, men kan også være lege på sykehus, kiropraktor, manuellterapeut eller psykolog.

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding er en melding om at sykmelding kan unngås hvis arbeidet tilrettelegges. Sykmelder gir innspill og veiledning til arbeidsplassen ved å beskrive hvilke hensyn som må tas, og hvilke muligheter som finnes.
 
”Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom”
Der det er medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er satt i gang, skal behandlende lege senest innen 8 uker skrive en utvidet legeerklæring der det framgår.
 
Det kreves ikke utvidet legeerklæring ved 8 uker når
  • arbeidstaker forventes å bli friskmeldt innen kort tid (1 til 2 uker)
  • lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at arbeidstaker blir arbeidsfør igjen
  • når arbeidstaker er innlagt i helseinstitusjon
Dialogmøte 1
Sykmelder skal innkalles til dialogmøte 1 hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, eller bare arbeidstaker ønsker det. Sykmelder er da forpliktet til å møte, med mindre ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidssituasjon er i veien for det.

Sykmelder vil i møtet kunne bidra til dialog hvor vurdering av arbeidsevnen inngår som et vesentlig element. Samtidig vil sykmelder få viktig informasjon om muligheter for hel eller delvis aktivitet på arbeidsplassen, som et alternativ til 100 % sykmelding. Det vil også gi sykmelder et bedre grunnlag for å vurdere arbeidstakers behov for videre sykmelding etter 8 uker.

Når sykmelder deltar, kan det gi arbeidsgiver viktig informasjon.   

Dialogmøte 2 og 3

NAV kaller sykmelder inn til dialogmøte 2, og eventuelt 3, når saksbehandler mener det er hensiktsmessig. Sykmelder har møteplikt, med mindre vedkommende har gyldig grunn for ikke å delta.  

 
Møter i rådgivende samarbeidsorgan
Tilsvarende plikt gjelder ved møter i rådgivende samarbeidsorgan.