Tema

Oppfølging og tiltak

Relaterte emner

Arbeidsgivers plikter – oppfølgingsplan

Er arbeidstaker sykmeldt, plikter arbeidsgiver å utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte. En slik plan skal normalt utarbeides enten arbeidstaker er helt eller gradert sykmeldt.

Senest innen 4 uker
Arbeidet med oppfølgingsplanen skal starte så tidlig som mulig, og være ferdig innen 4 uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Planen bør evalueres og justeres underveis, da den skal være et effektivt virkemiddel for å bedre kommunikasjonen og forståelsen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i sykefraværsperioden.

Arbeidsgivers ansvar
Ansvaret for at planen blir laget ligger hos leder med personalansvar. Arbeidsgiver skal også kunne dokumentere at oppfølgingen er gjennomført. Det vil si å kunne dokumentere at oppfølgingsplan er utarbeidet, at dialogmøte 1 er holdt, og hvem som var innkalt til og deltok i møtet. Det er arbeidsgivers ansvar at sykmelder får oppfølgingsplanen så snart den er utarbeidet, og senest etter 4 uker.

Skal være realistisk
Det er et gjensidig ansvar at planen er realistisk og forenlig med medisinske vurderinger, noe som betyr at det skal tas utgangspunkt i hva arbeidstaker faktisk kan eller ikke kan utføre av oppgaver. Er det tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig, bør arbeidstaker ta det opp med sin lege/sykmelder.
 
Oppfølgingsplanen skal inneholde
 • en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne
 • aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi som skal bedre fysiske, organisatoriske eller psykososiale forhold
 • aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene
 • videre plan for oppfølging
Skal planen fungere etter hensikten, må den definere både mål, aktiviteter og ansvar. Hvor omfattende planen og tiltakene i den skal være avhenger av hvor omfattende funksjonssvikten er og hvor lenge den varer. Det er naturlig at arbeidsgiver vurderer om det er nødvendig med tiltak som
 • fysisk tilrettelegging
 • anskaffelse eller tilpasning av teknisk utstyr
 • endring av rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid
 • nye arbeidsoppgaver
 • opplæring og omskolering
Planen bør også inneholde opplysninger om
 • dato for sykmelding og antatt lengde på sykmeldingen
 • hvorvidt fraværet er arbeidsrelatert og om det er en yrkesskade
 • dato for når det antas at man kan starte delvis i arbeid (gradert sykmelding)
 • dato for oppfølgingsmøte
 • mål i perioden fram til neste møte
Oppfølgingsplanen er en del av personalmappen, og er derfor ikke underlagt meldeplikt til Datatilsynet.

Unntak hvis det er åpenbart unødvendig
Det er gjort unntak fra plikten til å lage oppfølgingsplan når det anses å være åpenbart unødvendig. Det kan være tilfelle

 • når sykdommen er av en slik art at arbeidstaker uansett vil komme tilbake i jobb, uavhengig av tilretteleggingstiltak
 • ved alvorlige sykdomstilstander hvor det er klart at arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeid.

Det er viktig at vurderingen gjøres med utgangspunkt i arbeidstakerens situasjon, ikke på bakgrunn av forhold i virksomheten.