Hvordan skal sykmeldte arbeidstakere følges opp?

Sykefraværet er fortsatt for høyt. For å bidra til å redusere det, har lovgiver valgt å regulere hvordan oppfølgingen av sykmeldte skal være. Vi ser nærmere på hvordan sykmeldte skal følges opp.
  
Gradert sykmelding er hovedregelen
Ifølge folketrygdloven § 8-6 skal det ytes graderte sykepenger også når den sykmeldte arbeidstakeren delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver eller har nytte av tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.
 
Oppfølgingsplan innen 4 uker
Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre det er åpenbart unødvendig. For å forsterke arbeidsgivers ansvar og komme raskere i gang med oppfølgingsarbeidet, skal oppfølgingsplanen være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker. Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-6 (3). Arbeidsgivers plikt på dette området er også nedfelt i folketrygdloven § 25-2.
 
Dialogmøte 1 innen 7 uker
Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 (4) skal arbeidsgiver kalle inn til dialogmøte senest innen 7 uker etter sykmelding for arbeidstakere som har vært helt borte fra arbeid som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende.
 
Hvem skal delta på møtet?
Dialogmøtene er først og fremst en arena for arbeidstaker og arbeidsgiver. Annen kompetanse kan trekkes inn ved behov. Det vil si at sykmelder bare kalles inn hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, eller når arbeidstaker alene ønsker det.
Ekstraordinære forhold ved sykmelders arbeidssituasjon kan frita sykmelder fra møteplikten.

Arbeidstakers plikt til å delta i dialogmøte, og bidra med opplysninger om arbeidsevnen følger av arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd g.

Andre relevante aktører, som bedriftshelsetjenesten og NAV, kan også kalles inn, hvis arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det. Representanter fra bedriftshelsetjenesten har møteplikt når de blir innkalt, mens NAV selv må vurdere om det er hensiktsmessig at de møter.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å kalle inn til dialogmøte 1, med mindre det er åpenbart uhensiktsmessig å gjennomføre det. Utgangspunktet er at det ikke holdes dialogmøte når arbeidstaker er gradert sykmeldt, med mindre arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det som hensiktsmessig.
 
Hvor skal møtet holdes?
Møtet skal fortrinnsvis holdes på arbeidsplassen. Er det vanskelig, kan legekontoret eller NAV-kontoret være en alternativ møteplass.
 
Agenda for møtet
Partene skal gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen uten at den sykmeldtes diagnose blir diskutert. Det er da naturlig å diskutere arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle tilretteleggingstiltak.
 
Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiver må kunne dokumentere at oppfølging har skjedd. Det vil si at oppfølgingsplan er utarbeidet, at dialogmøte 1 er holdt og hvem som eventuelt har vært innkalt til og har deltatt på møtet.

Oppfølgingsplanen skal sendes til sykmelder
Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter 4 uker.

 
NAVs plikt til å arrangere dialogmøte 2 etter 26 ukers fravær
For å styrke oppfølgingen av langtidssykmeldte og bidra til at de kommer raskere tilbake i arbeid og aktivitet, skal NAV arrangere et dialogmøte etter 26 ukers sykmelding, unntatt når et slikt møte vil være åpenbart unødvendig. Det følger av folketrygdloven § 8-7. Møtet kan holdes tidligere hvis det er hensiktsmessig. Både arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder og NAV kan kreve at dialogmøte 2 gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Det kan være aktuelt når arbeidsgiver og arbeidstaker tidlig vurderer at alle muligheter på arbeidsplassen er uttømt, og at det kan være aktuelt med arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. I så fall plikter NAV å kalle inn til og gjennomføre møtet.

 
Både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å delta på dialogmøte 2. Sykmelder eller annet helsepersonell innkalles til dialogmøte 2 når NAV mener det er hensiktsmessig. Ekstraordinære forhold ved sykmelders arbeidssituasjon kan frita sykmelder fra møteplikten.

Innkalling 

NAV skal sende innkalling til berørte parter 3 uker før tidspunktet for dialogmøte 2. I innkallingen skal det opplyses om arbeidstakers, arbeidsgivers og sykmelders plikter. Arbeidsgiver skal sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV, senest 1 uke før dialogmøte 2, for å sikre at NAV har god kjennskap til saken.
 
For at arbeidstaker, arbeidsgiver og sykmelder skal kunne forberede seg best mulig til møtet, må det gå fram av innkallingen fra NAV at hensikten med møtet er å oppsummere erfaringer fra oppfølgingen som har skjedd på arbeidsplassen, og å drøfte videre muligheter for tiltak.
 
NAVs plikt til å gjennomføre dialogmøte 3
Tar arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV initiativ til et dialogmøte 3 i tiden etter at dialogmøte 2 er holdt, skal NAV kalle inn til og gjennomføre møtet. Reglene for innkalling som er beskrevet under dialogmøte 2 gjelder også her.