Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Utvidet sykmeldingsattest ved 8 uker

For å kunne opprettholde retten til sykepenger må arbeidstaker være i arbeidsrelatert aktivitet så snart som mulig, men innen 8 uker. Kravet gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for det, eller det ikke er mulig å gjennomføre arbeidsrelatert aktivitet på arbeidsplassen.

Må dokumenteres av lege
Når den sykmeldte ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, og blir sykmeldt ut over 8 uker, skal legen gi en erklæring til NAV senest på 8-ukerstidspunktet for sykmelding. Den skal dokumentere at det er medisinske grunner som hindrer aktivitet, og at passivitet er en nødvendig del av behandlingen.

NAV kan stoppe sykepengene
Er årsaken til manglende aktivitet en annen enn de unntakene loven åpner for, skal NAV stoppe sykepengene. For arbeidsgivere som forskutterer sykepenger er det derfor viktig å sjekke at den sykmeldte arbeidstakeren fortsatt får innvilget sykepenger etter dette tidspunktet. Stopper NAV sykepengene, vil ikke arbeidsgiver lenger ha krav på refusjon.