Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepenger av etterlønn/sluttvederlag

Rett til sykepenger som arbeidstaker som mottar sluttvederlag:
 

Eksempel

En arbeidstaker tar imot sluttpakke i et firma tilsvarende 6 månedslønner. Hun starter i et nytt arbeidsforhold etter 1 måned. Etter å ha jobbet der i 2 måneder blir hun sykmeldt. Har hun rett til sykepenger fra den nye arbeidsgiveren når hun samtidig har fått utbetalt sluttpakke fra tidligere arbeidsgiver?

Når det er på det rene at etterlønn eller sluttvederlag ville blitt utbetalt uavhengig av om vedkommende starter i nytt arbeid i løpet av etterlønnsperioden, kan sykepenger utbetales samtidig som det utbetales etterlønn eller sluttvederlag.

Rett til sykepenger som inaktiv ved mottatt sluttvederlag:

Eksempel

En mann tar imot sluttpakke i et firma, tilsvarende 8 månedslønner. Han blir sykmeldt 2 måneder etter at det siste arbeidsforholdet opphørte, og har ikke fått nytt arbeid. Har han rett til sykepenger etter bestemmelsen om yrkesaktive som midlertidig er ute av inntektsgivende arbeid – § 8-47?

Hovedregel: Arbeidstaker har rett til sykepenger etter § 8-47 når vedkommende på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned, og lovens øvrige vilkår er oppfylt.

Unntak: Arbeidstakere som i forbindelse med nedbemanning får sluttvederlag i form av en eller flere månedslønner eller får lønn i oppsigelsestiden uten arbeidsplikt, har sykepengerettighetene i behold i opptil 6 måneder etter at arbeidsforholdet ble avsluttet. I eksempelet over vil retten til sykepenger som inaktiv fortsatt være i behold, selv om han har vært ute av inntektsgivende arbeid lenger enn en måned, forutsatt at de øvrige vilkårene i § 8-47 er oppfylt.