Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller skade

Retten til sykepenger inntrer når en person blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade og av den grunn ikke kan jobbe.

For å kunne opprettholde retten til sykepenger må arbeidstaker være i arbeidsrelatert aktivitet så snart som mulig, men innen 8 uker. Kravet gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for det, eller det ikke er mulig å gjennomføre arbeidsrelaterte aktiviteter på arbeidsplassen.

Hva ligger i begrepet «arbeidsufør»?
Retten til sykepenger er i utgangspunktet betinget av at den som er arbeidsufør ikke er i stand til å utføre noen form for inntektsgivende arbeid, det vil si et krav om generell arbeidsuførhet. Det betyr likevel ikke at arbeidsuførheten må være 100 %Gradert sykmelding skal brukes når arbeidstaker er delvis arbeidsfør.

Arbeidsgiver skal følge opp den sykmeldte og tilrettelegge arbeidet. Er det ikke aktuelt å tilpasse arbeidsplassen slik at arbeidstaker kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, skal det vurderes om det finnes annet arbeid. Arbeidstaker skal medvirke til å finne arbeid som kan være aktuelt.

NAV vurderer konkret om vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt til enhver tid.

Friskmelding til arbeidsformidling

Er ikke arbeidstaker i stand til å utføre det arbeidet han eller hun hadde da sykdommen inntrådte, men ellers er arbeidsfør, kan det gis sykepenger i inntil 12 uker mens arbeidstaker søker ny jobb.

Det er et krav at arbeidsforholdet er opphørt i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at personen står registrert hos NAV som reell arbeidssøker.

En skipsfører blir sykmeldt på grunn av en øyesykdom som har ført til redusert syn. Det er en permanent tilstand som gjør ham uegnet til yrket som skipsfører. Allerede etter tre ukers sykmelding er det klart at han ikke kan gå tilbake til skipsførerjobben. Ifølge arbeidsgiver er det ikke mulig å finne en annen stilling til arbeidstaker internt i virksomheten.
 
Skipsføreren vurderes mot det ordinære arbeidsliv. Er han kvalifisert til annet arbeid, vil NAV kunne innvilge sykepenger ved friskmelding til arbeidsformidling i en periode på inntil 12 uker. Er han ikke kvalifisert, blir reglene om arbeidsavklaringspenger vurdert. Innvilges AAP, vil han kunne velge den ytelsen som er høyest, enten det er sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. 

Hva ligger i begrepet «sykdom»?
Loven definerer ikke begrepet «sykdom». Hva som er å anse som sykdom beror på hvordan den medisinske vitenskapen til enhver tid utformer sykdomsbegrepet og den praksis som har utviklet seg på området.

Fravær på grunn av behandling for sykdom likestilles med sykdom. Slikt fravær må dokumenteres av lege.

Situasjoner som faller utenfor begrepet er fravær som bare er begrunnet i sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer. Som eksempel kan nevnes økonomiske problemer, alderssvekkelse, samlivsproblemer, permitteringer og konkurs.

Alkoholisme og narkomani faller i utgangspunktet inn under sykdomsbegrepet, og kan derfor gi rett til sykepenger. Enkeltstående tilfeller av alkoholmisbruk omfattes derimot ikke av sykdomsbegrepet.