Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Krav til måten egenmelding gis på

Arbeidsgiver skal alltid varsles om sykefraværet første hele fraværsdag. 

Hva er en egenmelding?

Egenmelding vil si at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om sykefraværet uten å levere sykmelding. Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden.

Hvilke krav stilles til en egenmelding?
Egenmelding kan gis både skriftlig og muntlig, over telefon eller på annen måte som er praktisk for den syke. Det er arbeidstaker selv som har ansvar for at meldingen kommer fram til arbeidsgiver, uansett hvilken måte egenmeldingen er gitt på. Det er også arbeidstakers ansvar at egenmeldingen kommer fram til rett person hos arbeidsgiver.

At egenmeldingen må være kommet fram til arbeidsgiver første hele fraværsdag, betyr for eksempel at det ikke er tilstrekkelig å postlegge en melding første fraværsdag.

Arbeidsgiver kan kreve skriftlig erklæring
Etter at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet, kan arbeidsgiver kreve en skriftlig erklæring om at fraværet skyldtes sykdom.

Kan miste retten til sykepenger
Melder ikke arbeidstaker fra, faller i utgangspunktet retten til sykepenger bort og inntrer først fra den dagen meldingen blir gitt. Det gjelder også om arbeidsuførheten senere blir bekreftet med sykmelding fra lege. Har det i realiteten vært umulig eller svært vanskelig å få oversendt meldingen, kan unntak likevel tenkes.