Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykmelding

For å ha rett på sykepenger må arbeidstaker dokumentere fraværet, enten med egenmelding eller sykmelding. Arbeidstaker må melde fra til arbeidsgiver første hele fraværsdag, også når fraværet dokumenteres med sykmelding.

Sykmeldingen må leveres til arbeidsgiver innen 14 dager, regnet fra det tidspunktet arbeidsgiver kan kreve sykmelding. Det gjelder bare hvis det har vært mulig for arbeidstakeren å levere sykmeldingen.

Leveres digitalt
Sykmeldingen leveres normalt digitalt. Det betyr at arbeidstaker får en SMS eller e-post om at det ligger en melding på nav.no. Arbeidstaker finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra sender arbeidstaker sykmeldingens del C til arbeidsgiver. Denne delen inneholder ikke opplysninger om diagnose.

Når sykmeldingsperioden er over, får arbeidstaker en lenke til søknaden om sykepenger. Den inneholder en erklæring om eventuelle aktiviteter under sykefraværet, som arbeidstaker skal fylle ut.

Noen må levere på papir
Noen arbeidstakere må fortsatt levere sykmeldingen på papir. Da beholder arbeidstaker del B selv. Den inneholder opplysninger om diagnose. Del C leveres til arbeidsgiver så snart som mulig. Kravet om sykepenger, del D, fylles ut og leveres arbeidsgiver når sykmeldingsperioden er over.

Inneholder viktig informasjon
Sykmeldingen skal gi informasjon om den sykmeldte i kommunikasjonen mellom NAV og sykmelder, og mellom sykmelder og arbeidsgiver.

Ønsker arbeidsgiver å kommunisere tilbake til legen eller annen sykmelder, skal det gjøres gjennom oppfølgingsplanen. Den må være levert til legen senest 4 uker etter at arbeidstaker har vært borte fra arbeid.

Legen skal blant annet ta stilling til om det medisinsk sett er mulig for arbeidstaker å jobbe noe, eventuelt ved hjelp av tilrettelegging. Er svaret nei, utstedes 100 % sykmelding. 

Er svaret ja, vil alternativene være: 

  • avventende sykmelding
  • gradert sykmelding
  • sykmelding for enkeltstående behandlingsdager
  • reisetilskudd
Noen ganger kan svaret bli både ja og neisom når legen mener 100 % sykmelding er nødvendig i en periode, etterfulgt av en periode med gradert sykmelding.
 
Legen skal gi arbeidstaker og arbeidsgiver innspill til tilrettelegging, med utgangspunkt i den sykmeldtes yrke, arbeidsoppgaver og situasjon på arbeidsplassen. Legen må også ta stilling til om det må tas spesielle hensyn, og hva som vil være forventet friskmeldingsdato.
Endrer sykdomstilstanden seg i sykmeldingsperioden, skal også det komme til uttrykk i sykmeldingen.