Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Utvidet rett til egenmelding

Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiver gi rett til å bruke egenmelding for flere enn tre dager om gangen. Det er nå presisert i folketrygdloven § 8-24. Bestemmelsen pålegger arbeidsgiver å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding ved arbeidstakers egen sykdom.

Utvidet rett til egenmelding i tidligere IA-avtale
Lovendringen som pålegger drøftingsplikt ble foreslått av partene i ny IA-avtale, for at flere arbeidstakere skulle få utvidet rett til egenmelding.

Mange virksomheter har valgt å videreføre den tidligere IA-ordningen. Den ga rett til å bruke egenmelding

  • for maksimalt 8 dager per sykefraværstilfelle
  • i til sammen 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder, for eksempel for 24 enkeltdager
Hvor mange egenmeldinger?
Etter folketrygdlovens system har arbeidstaker brukt en egenmelding selv om sykefraværet bare varte en dag.
Hvor mange egenmeldinger arbeidstaker kan bruke er ikke nevnt uttrykkelig i folketrygdloven. Det framgår mer indirekte av regelen i § 8-27 1. ledd, bokstav a) om at arbeidsgiver kan ta fra arbeidstaker rett til å bruke egenmelding etter minst 4 fravær i løpet av 12 måneder uten å legge fram sykmelding.

Lovendringen om drøftingsplikt er tatt inn i bestemmelsen som regulerer hvor mange dager en enkelt egenmelding kan vare, men sier ikke noe om hvor mange egenmeldinger arbeidsgiver kan gi rett til i løpet av 12 måneder. Spørsmålet er ikke berørt i forarbeidene.

Er det snakk om å gi arbeidstakerne i virksomheten mulighet til å bruke egenmelding flere enn 3 ganger i løpet av 12 måneder, vil det måtte påvirke arbeidsgivers mulighet til å frata arbeidstaker rett til egenmelding etter § 8-27 tilsvarende.

 

Verdt å vite

  • Tidligere intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ga arbeidstaker rett til utvidet bruk av egenmelding ved at virksomheten inngikk samarbeidsavtale med NAV og dermed ble en IA-virksomhet.
  • Ordningen med IA-virksomheter basert på en slik samarbeidsavtale med NAV opphørte 1. januar 2019.
  • I nåværende intensjonsavtale for perioden 2019 – 2022 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet er ikke utvidet rett til egenmelding lenger ett av virkemidlene.