Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Antall egenmeldingsdager

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden.

Hvor mange egenmeldinger?

Folketrygdloven regulerer ikke direkte hvor mange ganger arbeidstaker kan bruke egenmelding. Loven gir arbeidsgiver rett til å ta fra arbeidstaker retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding hvis arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst 4 fravær uten å legge fram sykmelding.

Opptil 3 kalenderdager om gangen
Egenmelding kan brukes for opptil 3 kalenderdager om gangen, regnet fra første hele fraværsdag, ifølge folketrygdlovens minimumsregler. Varer sykdommen lenger enn 3 kalenderdager, må arbeidstaker oppsøke lege. Blir egenmeldingen etterfulgt av sykmelding fra lege, er egenmeldingsdagene likevel brukt.

Plikt til å drøfte utvidet rett til egenmelding
Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiver gi rett til å bruke egenmelding ut over 3 kalenderdager. Arbeidsgiver skal drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Mange tidligere IA-virksomheter og andre arbeidsgivere har en slik ordning med utvidet rett til egenmelding.

Fra første hele arbeidsdag
Egenmeldingsperioden regnes fra første hele arbeidsdag
En arbeidstaker som må forlate arbeidet i løpet av dagen trenger ikke å levere egenmelding, men har heller ikke krav på lønn for den tiden han eller hun er borte fra arbeidet denne dagen, med mindre arbeidsgiver yter lønnet velferdspermisjon.

Arbeidsfrie dager regnes med
Også arbeidsfrie dager skal regnes med når man beregner antall kalenderdager med egenmelding. Det betyr at hvis arbeidstaker har sykefravær med egenmelding fredag og fortsatt er syk mandag, regnes både lørdag og søndag med. Arbeidsgiver kan da kreve legeerklæring fra og med mandag.
Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring når en arbeidstaker møter på arbeid dagen etter en arbeidsfri periode, selv om de arbeidsfrie dagene var for eksempel fjerde og femte dag etter første fraværsdag.

Når arbeidsøkten strekker seg over et døgnskille
Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille skal regnes som en egenmeldingsdag. Fraværet regnes likevel som 2 kalenderdager i forhold til arbeidsgiverperioden.
 

Eksempel

En ansatt jobber turnus og skal ha vakt fra torsdag kl. 23.00 til fredag kl. 07.00. Han informerer om at han er syk og ikke kan ta vakten. Arbeidstakeren bruker da en egenmeldingsdag, men arbeidsgiver skal telle både torsdag og fredag med i arbeidsgiverperioden, det vil si 2 dager.