Tema

Sykdom

Relaterte emner

Sykepenger

Sykepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt ved egen sykdom eller skade.
 
For å få rett til sykepenger må man ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før man ble arbeidsufør. 
 
Når sykepengegrunnlaget beregnes er utgangspunktet at sykepengene skal utgjøre 100 prosent av tapt arbeidsinntekt.  
 
Arbeidsgiver må betale sykepenger til arbeidstaker i arbeidsgiverperioden, men NAV kan innvilge fritak for ansatte ved langvarig eller kronisk sykdom og svangerskapsrelatert sykdom. Små virksomheter kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 
Arbeidstakere kan motta sykepenger i til sammen 248 dager i løpet av de 3 siste årene. For å få ny rett til sykepenger fra NAV må vilkårene for ny opptjening være oppfylt.

 

Når sykefraværet skyldes pandemien 

  • Skyldes sykefraværet covid-19-pandemien, må arbeidstaker opplyse om det i egenmeldingen, eller ved legeerklæring. Dette for at arbeidsgiver skal kunne kreve eventuell refusjon fra NAV.
  • De første 3 dagene dekker arbeidsgiver sykepengene.
  • For perioden 4. til 16. dag utbetaler arbeidsgiver sykepengene, og får beløpet refundert fra NAV.
  • Arbeidstaker som får karanteneplikt etter å ha brutt nasjonale myndigheters reiseråd, kan nektes sykepenger.