Har vikaren rett på sykepenger fra arbeidsgiver fra første dag?

Arbeidsgiver har ikke plikt til å bekoste sykepenger for vikaren fra første dag.
 
Vikaren kan likevel ha krav på sykepenger fra NAV. Mange arbeidsgivere forskutterer da sykepengene, eller betaler ut lønn, og får senere sykepengene refundert fra NAV.
 
Når har vikaren krav på sykepenger fra NAV?
Er vilkårene for sykepenger ellers oppfylt, har vikaren rett på sykepenger fra NAV når

  • fraværet skyldes godkjent yrkesskade
  • vikaren kommer direkte fra et annet arbeidsforhold
  • vikaren har mottatt ytelser til livsopphold umiddelbart før vikariatet 

Ytelser til livsopphold kan være dagpenger, sykepenger, foreldrepenger eller stønad ved barns eller andre pårørendes sykdom.
 
Når det er NAV som dekker sykepengene, må sykdommen dokumenteres med sykmelding. Vikaren må i tillegg melde fra til nåværende arbeidsgiver første sykedag, om at han er syk. 
 
Når skal arbeidsgiver bekoste sykepengene for vikaren?
Når vikaren har jobbet minst 4 uker i virksomheten, er det arbeidsgiver som bekoster sykepengene de første 16 dagene av sykdomsperioden, også kalt arbeidsgiverperioden. Først da er egenmelding tilstrekkelig som dokumentasjon på sykefraværet.