Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepengeforsikring for småbedrifter

Små virksomheter kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Velger virksomheten å tegne slik forsikring, omfatter den alle ansatte.

Fraværet må dokumenteres med legeerklæring.

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen dekker arbeidsgivers utgifter til sykepenger fra og med 4. sykefraværsdag. Feriepenger av refunderte sykepenger dekkes også.
Arbeidsgiver betaler ut sykepenger til arbeidstakeren, og søker NAV om å få beløpet refundert. NAV må motta søknaden innen 3 måneder.
Inntekt over 6 G blir ikke refundert. Forsikringen dekker ikke omsorgspenger ved barns sykdom.

Søknadsprosessen
Arbeidsgiver søker NAV om å bli tatt opp i forsikringsordningen. For å kunne tegne forsikring, må samlet lønnsutbetaling året før ikke være høyere enn 40 G. Forsikringen gjelder fra og med kvartalet etter at NAV har mottatt søknaden.
Virksomheten betaler en viss prosent av samlet lønnsutbetaling i forsikringspremie. Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer årlig hvor høy premien skal være.

Forsikringen opphører hvis

  • arbeidsgiver sier opp forsikringen skriftlig
  • grensen på 40 G overstiges med 10 %
  • arbeidsgiver ikke betaler forsikringspremien innen fristen
  • virksomheten opphører