Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepenger for vernepliktige

Personer som har avtjent militærtjeneste vil ha rett på sykepenger på lik linje med arbeidstakere som blir arbeidsuføre, fra og med dagen etter dimittering. Reglene gjelder også de som har utført verneplikt i Heimevernet, ved militære skoler og i Reservepolitiet.
 
Det kreves ikke opptjeningstid etter folketrygdloven § 8-2 og stilles ikke minstekrav til inntekt etter folketrygdloven § 8-3 når arbeidsuførheten oppstår i tjeneste.
 
Sykepengegrunnlaget skal fastsettes etter inntekten vedkommende hadde før tjenesten. Har tjenesten vart eller var ment å vare lenger enn 28 dager, skal sykepengegrunnlaget minst tilsvare en årsinntekt på 2 ganger grunnbeløpet.