Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Refusjon av sykepenger

Etter arbeidsgiverperioden på 16 dager overtar NAV ansvaret for å betale sykepenger. Det kan være avtalt i tariffavtale eller lokale avtaler at arbeidsgiver betaler lønn under sykdom også etter arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver kan da kreve sykepengene refundert fra NAV fra 17. dag.

Det er en forutsetning for refusjon at arbeidstaker har krav på trygdeytelser i det aktuelle tidsrommet. Viser det seg for eksempel at maksdato for sykepenger er overskredet, er det arbeidsgivers risiko.

NAV refunderer bare sykepenger opp til 6 ganger grunnbeløpet. Arbeidsgiver må selv dekke mellomlegget, hvis det er avtalt full lønn ved sykdom, og arbeidstaker tjener over 6 G.

Den digitale saksgangen

  • Først når sykmeldingsperioden er over kan arbeidstaker søke digitalt om sykepenger via ny tilsendt lenke.
  • Er perioden søknaden gjelder for innenfor arbeidsgiverperioden, sendes søknaden kun til arbeidsgiver.
  • Den digitale søknaden om sykepenger sendes automatisk til NAV når arbeidstaker har vært syk lenger enn arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver sender inntektsopplysninger digitalt.
  • Noen arbeidstakere må fortsatt levere sykmeldingen på papir. Arbeidsgiver skal da sende sykmeldingsblankett del D videre til NAV.
  • Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger får en kopi av søknaden i Altinn, og nærmeste leder får se søknaden på nav.no/dinesykmeldte.

 

Fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden
Har NAV innvilget søknad om å dekke utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal arbeidsgiver forskuttere sykepenger og deretter kreve refusjon fra NAV.
NAV dekker utgiftene til sykepenger for framtidig sykefravær, regnet fra den dagen NAV mottok søknaden. Er sykdommen svangerskapsrelatert, dekker NAV likevel utgiftene for inntil 3 måneder tilbake i tid.