Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Antall egenmeldinger

Loven regulerer ikke direkte hvor mange ganger arbeidstaker kan bruke egenmelding.

Det loven sier er at arbeidsgiver har rett til å ta fra arbeidstaker retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding hvis arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst 4 fravær uten å legge fram sykmelding.

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden. Folketrygdloven er en minimumslov, og innenfor arbeidsgiverperioden står arbeidsgiver fritt til å akseptere egenmelding for så mange dager han vil.

Hvor mange dager per gang?
En egenmelding kan gjelde for minst 1-3 kalenderdager om gangen. I arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiver gi rett til å bruke egenmelding ut over 3 kalenderdager. Plikt til å drøfte slik utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte følger av folketrygdloven § 8-24, 4. ledd.

Etter folketrygdlovens system har arbeidstaker brukt en egenmelding selv om sykefraværet bare varte en dag.

Gjelder for 12 måneder
Retten til egenmeldinger er ikke knyttet til kalenderåret, men gjelder for 12 månederVed fravær med egenmelding må arbeidsgiver derfor sjekke antall egenmeldinger siste 12 måneder. Egenmeldinger brukt i tidligere arbeidsforhold teller ikke med i beregningen, i motsetning til hva som gjelder for egenmelding ved små barns sykdom.

Kan miste retten til å bruke egenmelding
Arbeidstaker kan miste retten til å bruke egenmelding på to ulike grunnlag:

  • Hvis arbeidstaker i løpet av 12 måneder har brukt minst 4 egenmeldinger.
  • Hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

 

Verdt å vite

  • Hvert enkelt sykefravær regnes som en egenmelding selv om det er kortere enn 3 dager.
  • Egenmelding som blir etterfulgt av sykmelding fra lege skal regnes med i antall brukte egenmeldinger.
  • Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden. En arbeidsgiverperiode er på 16 dager regnet fra første hele fraværsdag.