Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepenger under streik og lockout

Arbeidstaker som ble sykmeldt av lege før arbeidsstansen ble iverksatt på grunn av streik eller lockout, får sykepenger under arbeidsstansen. Under slik arbeidsstans faller arbeidsgivers lovbestemte plikt til å yte sykepenger bort. Plikten gjenoppstår når arbeidsstansen opphører. Ved beregning av arbeidsgiverperioden ses det bort fra tidsrommet NAV har ytt sykepenger.

Arbeidsuførhet som inntrer etter at streik eller lockout er iverksatt, gir ikke rett til sykepenger så lenge arbeidsstansen varer.

Er arbeidstaker fortsatt arbeidsufør når arbeidsstansen slutter, har han rett til sykepenger fra og med den dagen arbeidet blir gjenopptatt, forutsatt at han oppfyller de øvrige vilkårene for rett til sykepenger.