Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Generelle vilkår for å bruke egenmelding

Egenmelding ved egen sykdom kan bare brukes i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiver kan kreve at en muntlig egenmelding skal bekreftes skriftlig når arbeidstaker er tilbake på jobb.
 

Hva er egenmelding?
Med egenmelding menes at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, uten å legge fram legeerklæring.

Kan ikke kombineres med gradert sykmelding
Egenmelding kan ikke brukes ved delvis sykmelding. Blir arbeidstaker syk på et tidspunkt da han eller hun skulle vært i arbeid, må sykmeldingen oppjusteres.

Opptjeningstid på 2 måneder
For å kunne bruke egenmelding må arbeidstaker ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst 2 måneder. Blir arbeidstaker ansatt på ny samme sted innen 14 dager, regnes tidligere arbeidsperiode med.

Ny opptjeningstid etter avbrudd på over 2 uker
Opptjeningstiden er 4 uker når avbruddet skyldes

Etter andre avbrudd i arbeidsforholdet på over 2 uker må arbeidstaker ha vært i arbeid i 2 måneder for å kunne bruke egenmelding.