Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Krav til ansettelsestid

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV må man ha vært i arbeid i minst 4 uker umiddelbart før man ble arbeidsufør. Det kalles opptjeningstid, og er regulert i folketrygdloven § 8-2 og § 8-18 første ledd.
Perioden regnes fra ansettelsesdato, det vil si fra første dag man får lønn for. Det er ikke avgjørende når arbeidet faktisk starter opp.

Lovlig fravær regnes med i opptjeningstiden.

Eksempel

A har vært uten arbeid over en lengre periode, men har nå fått ny jobb. Etter 3 uker på arbeid blir han syk, og er borte fra jobb i 4 dager. Han dokumenterer fraværet med legeerklæring. Han har da ikke krav på sykepenger verken fra NAV eller arbeidsgiver.
 
Han gjenopptar arbeidet og er på jobb i 2 dager før han på ny blir sykmeldt med legeerklæring. På dette tidspunktet vil han ha krav på sykepenger, siden han nå har vært ansatt i 4 uker. Det tidligere sykefraværet regnes med i opptjeningstiden, fordi det var dokumentert med legeerklæring, og dermed et gyldig fravær.

Avsluttes arbeidsforholdet før det har gått 14 dager, og arbeidstaker blir ansatt hos samme arbeidsgiver igjen før nye 14 dager er gått, legger man sammen antall ansettelsesdager fra de to periodene når ansettelsestiden på 4 uker skal beregnes, (§ 8-18 andre ledd).

 
Unntak fra regelen om opptjeningstid på 4 uker
Regelen i § 8-2 om 4 ukers opptjeningstid for rett til sykepenger fra NAV gjelder ikke når man skifter jobb/arbeidsgiver uten at man har noe avbrudd mellom de to arbeidsforholdene. Det anbefales derfor å ha arbeidskontrakter som dekker alle virkedager.

Eksempel

Eksempel 1: Du slutter hos arbeidsgiver A en onsdag og er ansatt hos ny arbeidsgiver fra påfølgende mandag. Du har da et avbrudd mellom de to arbeidsforholdene på 4 dager, noe som fører til at du vil få 4 ukers opptjeningstid både hos NAV og ny arbeidsgiver.
 
Eksempel 2: Hvis du slutter hos tidligere arbeidsgiver en onsdag, men tar ferie resten av uken slik at ansettelsesforholdet ditt opphører fredag i denne uken, vil du fortsatt være ansatt hos arbeidsgiver.
 
Når du starter i ditt nye arbeidsforhold påfølgende mandag vil du ikke ha noe brudd mellom de to arbeidsforholdene. Det betyr at du kun vil ha 4 ukers opptjeningstid hos arbeidsgiver, og rett til sykepenger fra NAV fra første dag.
Å motta en av disse ytelsene, likestilles med yrkesaktivitet: 
  • dagpenger
  • sykepenger
  • stønad ved barns eller andre pårørendes sykdom
  • foreldrepenger
Det er altså ikke noe krav om 4 ukers opptjeningstid overfor NAV for personer som umiddelbart før har hatt en slik situasjon, og som har gått direkte ut i et arbeidsforhold igjen, ifølge § 8-2 andre ledd.
Det er gjort unntak fra regelen om ansettelse i 4 uker for å få rett til sykepenger fra NAV og arbeidsgiver når arbeidsuførheten skyldes yrkesskade. Man har da rett til sykepenger, selv om man blir skadet og arbeidsufør allerede første arbeidsdagen, (§ 8-55).

Eksempel

A er i foreldrepermisjon til og med torsdag. Hun starter på arbeid igjen dagen etter, det vil si fredag, og har dermed ikke noe avbrudd mellom permisjonen og jobbstart. 
 
Blir hun syk i løpet av de første 4 ukene, vil hun ikke ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver, siden permisjonen har vart lenger enn 14 dager. Hun får likevel utbetalt sykepenger fra NAV fordi hun har mottatt foreldrepenger, og ikke har hatt noe avbrudd i tiden mellom permisjonens opphør og oppstart i arbeid.

De som ikke fyller vilkåret om 4 ukers opptjeningstid kan likevel ha rett til sykepenger