Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Krav til arbeidsforhold

Den som er i et arbeidsforhold på sykmeldingstidspunktet har rett til sykepenger som arbeidstaker. Det gjelder ikke når arbeidsforholdet avbrytes midlertidig i over 14 dager. Permisjon regnes også som avbrudd.

En person som avslutter arbeidsforholdet en onsdag og blir syk fredag, har ikke krav på sykepenger som arbeidstaker.

Inngår man avtale med en arbeidsgiver for hvert enkelt arbeidsoppdrag, og avbruddet mellom hvert oppdrag er lenger enn 14 dager, er tilknytningen til arbeidsgiver ikke lenger opprettholdt. Forholdet reguleres da etter reglene om gjenansettelse i folketrygdloven § 8-18 andre ledd.

Turnusarbeid
Arbeidsforholdet regnes ikke som avbrutt ved opphold i arbeidet på mer enn 14 dager, når arbeidstaker har fast turnusordning eller lignende, (folketrygdloven § 8-15 andre ledd).

I vurderingen av om arbeidstaker er i en fast turnusordning eller lignende, må det legges avgjørende vekt på om arbeidsforholdet er av varig karakter. Det betyr at det ikke kan likestilles med ansatte som tar ekstravakter, hvor forholdet til arbeidsgiver er mer perifert.
Rett til sykepenger som arbeidstaker – grensetilfeller:
 • Avskjed eller oppsigelse med øyeblikkelig virkning: Arbeidsforholdet og retten til sykepenger som arbeidstaker anses opphørt når arbeidstakeren har mottatt avskjeden (skriftlig eller muntlig).
 • Sykmeldt i oppsigelsestiden: Arbeidstaker har fortsatt ha rett til sykepenger som arbeidstaker såfremt det faktiske arbeidsforholdet består og han eller hun må utføre arbeid. En ansatt som avvikler ferie eller avspaserer opptjent fritid på slutten av oppsigelsestiden, er fortsatt å anse som arbeidstaker.
 • Sykmeldt etter utløpet av oppsigelsestiden: Arbeidsforholdet er opphørt, og vedkommende har ikke lenger rett til sykepenger som arbeidstaker.
 • Konkurs: Ansatte har rett til sykepenger som arbeidstaker i oppsigelsestiden etter arbeidsgivers konkurs såfremt de har rett eller plikt til å arbeide. Sykepenger utbetales da fra konkursboet. Er det ikke nok penger i boet til å dekke løpende lønnsutgifter, vil lønnen bli betalt av lønnsgarantiordningen. Fra det tidspunktet arbeidet nedlegges og arbeidstaker ikke lenger har en rett eller plikt til å utføre arbeid, anses arbeidsforholdet opphørt i forhold til retten til sykepenger som arbeidstaker.
 • Permisjon over 14 dager: Retten til sykepenger som arbeidstaker opphører fra det tidspunktet arbeidstakeren faktisk slutter å arbeide hos sin arbeidsgiver.
 • Syk før permisjon: En arbeidstaker som blir sykmeldt før permisjonen starter, er fortsatt å anse som arbeidstaker. Arbeidsgiver yter da sykepenger til og med siste arbeidsdag før permisjonen starter, ifølge § 8-18 fjerde og femte ledd. Deretter overtar NAV, se § 8-17 første ledd bokstav b.
 • Syk i permisjonstiden: Arbeidsforholdet anses som opphørt når det gjelder retten til sykepenger som arbeidstaker. NAV må da vurdere om det finnes annet rettslig grunnlag for sykepenger. En person som har utdanningspermisjon fra et arbeidsforhold i opptil ett år, beholder retten til sykepenger i denne perioden, etter reglene i folketrygdloven § 8-47 (yrkesaktive medlemmer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid). Det er da et vilkår at utdanningen må avbrytes på grunn av sykdom.
 • Syk etter avviklet permisjon på mer enn 14 dager: En arbeidstaker som blir syk etter at permisjonen er avviklet og arbeidsforholdet er gjenopptatt, har først rett til sykepenger som arbeidstaker etter å ha arbeidet i minst 4 uker. Det betyr for eksempel at etter en foreldrepermisjon plikter ikke arbeidsgiver å yte sykepenger i arbeidsgiverperioden før arbeidsforholdet igjen har vart i 4 uker. I slike tilfeller kan arbeidstaker ha rett til sykepenger fra NAV fra første dag.

Eksempel

En arbeidstaker er i foreldrepermisjon til og med tirsdag, og skal starte på arbeid igjen påfølgende onsdag. Den ansatte blir sykmeldt onsdag morgen. Arbeidsgiver plikter i dette tilfellet ikke å betale sykepenger, men retten til sykepenger fra NAV vil være i behold, ifølge § 8-2 andre ledd.
 • Permittering over 14 dager: Retten til sykepenger som arbeidstaker anses opphørt fra og med den dagen permitteringen iverksettes, forutsatt at det er gitt lovlig varsel.
 • Syk før permittering: Arbeidsgiver yter sykepenger fram til og med siste arbeidsdag før permittering etter § 8-18 fjerde og femte ledd. Deretter overtar NAV.
 • Syk under permittering: Arbeidstaker som blir sykmeldt etter at permitteringen er iverksatt vil ikke lenger ha rett til sykepenger som arbeidstaker. NAV må da vurdere retten til sykepenger etter reglene for arbeidstakere som midlertidig er ute av arbeid, § 8-47, eller reglene for dagpenger under arbeidsløshet, § 8-49.