Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Tap av retten til å bruke egenmelding

Arbeidsgiver kan frata arbeidstaker retten til å bruke egenmelding hvis

  • arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst 4 fravær uten å legge fram sykmelding
  • arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom

Framgangsmåten

  • I begge tilfeller skal arbeidstaker gis mulighet til å uttale seg før arbeidsgiver avgjør saken.
  • Arbeidsgiver må varsle arbeidstakeren om at vedkommende er fratatt retten til å bruke flere egenmeldinger.
  • Tap av egenmeldingsretten gjelder framtidige fravær. Arbeidstaker mister retten til egenmelding først etter å ha blitt varslet om det, ifølge praksis fra Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

I rundskrivet til bestemmelsen er det presisert at det ikke trenger å være bestemt på forhånd i arbeidsavtale eller reglement at arbeidstaker bare kan bruke egenmelding 3 ganger. Arbeidsgiver kan bestemme i det enkelte tilfellet at arbeidstaker skal miste denne rettigheten, altså først etter at arbeidstaker har hatt fire egenmeldinger.

Ny vurdering etter 6 måneder
Avgjørelsen om å ta fra arbeidstaker retten til å bruke egenmelding skal vurderes på ny etter 6 måneder. Det betyr ikke at arbeidstaker automatisk får egenmeldingsretten tilbake.

Hvor mange ganger kan arbeidstaker bruke egenmelding?
Folketrygdloven § 8-27 1. ledd definerer altså indirekte hvor mange ganger arbeidstaker kan bruke egenmelding ifølge minimumsreglene i folketrygdloven.
Når arbeidsgiver kan ta fra arbeidstaker retten til egenmelding etter 4 eller flere egenmeldinger i løpet av 12 måneder, betyr det at arbeidstaker bare kan bruke 3 egenmeldinger i denne perioden, uten å risikere å miste egenmeldingsretten.

Utvidet rett til egenmelding
Har virksomheten en ordning med utvidet egenmeldingsrett, vil tidspunktet for når arbeidsgiver kan frata arbeidstaker retten til å bruke egenmelding basert på antall ganger kunne avvike fra bestemmelsen.
Tidligere IA-ordning ga arbeidstaker mulighet til å bruke egenmelding 24 ganger av 1 dag. Har virksomheten valgt å videreføre denne ordningen, kan ikke arbeidstaker fratas egenmeldingsretten etter 4 egenmeldinger.

 

Hva er en egenmelding?

  • Egenmelding vil si å melde fra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram sykmelding.
  • Ethvert fravær uten sykmelding regnes som en egenmelding, enten det varer en eller flere dager.
  • Også egenmeldinger som er etterfulgt av en sykmelding teller med.
  • Egenmelding på grunn av omsorg for syke barn regnes ikke med.