Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Sykepenger til yrkesaktive som er midlertidig ute av inntektsgivende arbeid

En person som vanligvis er yrkesaktiv, og som er i arbeid uten å fylle vilkårene om 4 ukers opptjeningstid med mer, eller som er midlertidig ute av arbeid, kan også ha rett til sykepenger.

For å ha rett til sykepenger i inaktive perioder, må det på sykmeldingstidspunktet være mindre enn 1 måned siden man var i inntektsgivende arbeid. I tillegg må man godtgjøre et inntektstap som minst tilsvarer folketrygdens grunnbeløp.

Likestilt med arbeid anses tidsrom hvor den yrkesaktive har mottatt sykepenger, foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon, stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom, eller dagpenger under arbeidsløshet.

Det ses bort fra perioder hvor den yrkesaktive avvikler lovbestemt ferie eller utøver offentlig pålagte plikter som militærtjeneste og lignende. Det ses også bort fra perioder hvor den yrkesaktive har lovbestemt permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel eller adopsjon, hvis den yrkesaktive har avtalt å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.
 

Utvidet rett ved utdanningspermisjon
Når en person har utdanningspermisjon fra et arbeidsforhold, beholdes retten til sykepenger som midlertidig ute av inntektsgivende arbeid i en periode på inntil 12 måneder. Det er da et vilkår at utdanningen må avbrytes på grunn av sykdom, ifølge folketrygdloven § 8-47, 4. ledd.

Sluttvederlag
Arbeidstakere som i forbindelse med nedbemanninger mottar sluttvederlag i form av en eller flere månedslønner, eller får lønn i oppsigelsestiden uten arbeidsplikt, har sykepengerettighetene som midlertidig ute av inntektsgivende arbeid i behold i opptil 6 måneder etter at arbeidsforholdet ble avsluttet, ifølge folketrygdloven § 8-47, 4. ledd.

Sykepengenes størrelse
Sykepengegrunnlaget skal beregnes etter de 3 siste fastsatte pensjonspoengtall i utlagt ligning på sykmeldingstidspunktet.

Det ytes ikke sykepenger for de første 14 dagene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Sykepengene utgjør 65 % av sykepengegrunnlaget. For arbeidstakere som er i arbeid igjen uten å oppfylle vilkårene om fire ukers opptjeningstid, utgjør sykepengene likevel 100 % av sykepengegrunnlaget.

Arbeidsuførheten anses tidligst inntrådt den dagen arbeidstaker oppsøkte lege. Men det kan gjøres unntak hvis arbeidstaker var forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.