Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Delvis sykmeldt med flere arbeidsforhold

Jobber den som er sykmeldt full tid, samtidig som det gjøres krav på sykepenger for arbeidsuførhet i deltidsstilling, bør i utgangspunktet retten til sykepenger trekkes i tvil. Det er et vilkår for rett til sykepenger at den sykmeldte er arbeidsufør til ethvert arbeid, men for en kortere periode vil man kunne godta arbeidsuførhet bare i det ene arbeidsforholdet, såkalt yrkesuførhet. 

For å kunne godta slik yrkesuførhet må stillingene har ulike krav til helse. Det er også en forutsetning at stillingene lar seg kombinere på forsvarlig vis. Den sykmeldte må altså over tid ha vist at kombinasjonen av stillingene i seg selv ikke resulterer i den aktuelle arbeidsuførheten verken på grunn av omfang eller innhold.

Når det vurderes om en arbeidstaker kan anses arbeidsufør i sin hovedstilling samtidig som han er arbeidsfør i bistillingen, har det betydning om vedkommende kunne vært omplassert.

Har den sykmeldte 2 eller flere deltidsstillinger og blir sykmeldt bare i det ene arbeidsforholdet, gjelder retten til sykepenger for så stor del, både i tid og inntekt, som dette arbeidet utgjør av samlet arbeidstid og inntekt. 

Eksempler

Eksempel 1: Arbeidstaker hadde full stilling ved x med kontorarbeid, og var samtidig deltidsansatt som brannmann. Deltidsstillingen som brannmann var ordnet slik at han ble fristilt hos hovedarbeidsgiver i tilfelle brannutrykning. Arbeidstaker var sykmeldt i ca. 3 uker fra deltidsstillingen som brannmann på grunn av ankelbrudd i høyre fot.
 
Han ble innvilget sykepenger, og i vurderingen ble det lagt vesentlig vekt på at stillingene stiller ulike krav til funksjonsdyktighet, og at de lar seg kombinere på forsvarlig vis. Det er også lagt vekt på at denne form for ordning av brannmannstjenesten, som en deltidsstilling i kombinasjon med et annet arbeidsforhold, er vanlig. Det ble også lagt vekt på at sykmeldingsperioden kun var på tre uker, et forhold som i utgangspunktet åpner for å godta yrkesuførhet som sykmeldingsgrunn.

Eksempel 2: Arbeidstaker hadde en hovedstilling ved en plastfabrikk og en bistilling som avisbud. Hun ble av lege erklært helt arbeidsufør på grunn av fotsmerter i forhold til sin hovedstilling i en periode på 2 måneder. Legen viste til at arbeidsoppgavene var av en slik karakter at hennes medisinske tilstand gjorde sykmelding berettiget. Hovedarbeidsgiver avslo å betale sykepenger fordi arbeidstakeren jobbet som avisbud i sykmeldingsperioden, og mente hun kunne vært omplassert hvis bedriften hadde fått beskjed om at hun kunne utføre lettere arbeid.

 
Arbeidstaker opplyste at hun fikk hjelp av sønnen til arbeidet som avisbud. Arbeidsfordelingen var ordnet slik at hun kjørte bil mens sønnen gikk ut og la avisene i postkassen. Ankenemnda for sykepenger, som avsa kjennelse i saken, fant det ikke godtgjort at arbeidstakeren var helt arbeidsufør, og viste til at hun var i stand til å utføre arbeidet som avisbud. At hun fikk hjelp av sønnen ble ikke tillagt avgjørende vekt. Selv om arbeidet som bud var karakterisert som et biarbeid, mente ankenemnda at den begrensede yrkesaktiviteten indikerte at hun ikke var helt arbeidsufør. Ankenemnda la vekt på at hovedarbeidsgiver kunne ha tilbudt lettere arbeid hvis arbeidsgiveren hadde fått tilstrekkelig informasjon om sykdomstilstanden. Arbeidsgiver fikk medhold i at han ikke hadde plikt til å betale ut sykepenger.