Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Bortfall av arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger

Selv om de generelle vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt og sykefraværet skjer i arbeidsgiverperioden, er det situasjoner der arbeidsgiver likevel ikke har plikt til å betale sykepenger.

Arbeidstaker har ikke meldt fra at han er syk
Arbeidsgiverperioden regnes fra første hele fraværsdag, men arbeidsgiver har likevel ikke plikt til å betale sykepenger før den dagen arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførheten. Det gjelder også ved sykmelding.

Sykmeldingen er levert for sent
Retten til sykepenger faller bort når arbeidsgiver skal betale sykepenger på grunnlag av sykmelding, og slik legeerklæring ikke er sendt arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidsgiver kan kreve sykmelding. Det gjelder bare hvis det har vært mulig for arbeidstakeren å levere sykmeldingen.

Permittering, streik eller lockout
Arbeidstaker vil ikke ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver i perioder der arbeidstaker er permittert fra virksomheten, eller under streik og lockout. En arbeidstaker som var sykmeldt før permitteringen trådte i kraft, beholder retten til sykepenger.

Arbeidsforholdet er opphørt
Arbeidsgivers plikt til å yte sykepenger faller bort når arbeidsforholdet opphører, hvis tidspunktet er bestemt før arbeidstaker ble syk.