Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden

NAV kan dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden når arbeidstaker
  • har en langvarig eller kronisk sykdom som gir risiko for særlig stort sykefravær
  • har en sykdom som gir risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode
  • er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom, og det ikke er mulig å tilrettelegge eller omplassere til annet arbeid i virksomheten
Arbeidstaker selv eller arbeidsgiver kan søke NAV om slik utgiftsdekning.

Høy risiko for sykefravær
Regelen skal motvirke økte problemer på arbeidsmarkedet for personer med en helsetilstand som gir større risiko for sykefravær enn det som er vanlig blant arbeidstakere flest.

Når det vurderes om det er risiko for spesielt stort samlet sykefravær skal alle sykefravær ett til to år forut for sykefraværet regnes med, uansett diagnose. Det meste av sykefraværet forventes å ha sammenheng med den aktuelle sykdommen.

Innvilgelsen gjelder framtidig sykefravær, uavhengig av årsak, og får virkning fra den dagen NAV mottok søknaden.

Svangerskapsrelatert sykdom
Innvilgelsen vil bare gjelde det svangerskapsrelaterte sykefraværet. Det gis ikke fritak for arbeidsgiverperioden hvis den gravide arbeidstakeren for eksempel blir sykmeldt på grunn av influensa.

Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra inntil tre måneder før den måneden da kravet ble satt fram for NAV. Regelen skal sikre refusjon for sykepenger også for en periode hvor arbeidsgiver ikke var klar over at fraværet skyldtes svangerskapsrelatert sykdom. Det skal hindre press på arbeidstaker om å opplyse til arbeidsgiver at hun er gravid, på et tidlig stadium i svangerskapet.

 
Se også Sykepengeforsikring for små virksomheter.