Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden

NAV kan dekke arbeidsgivers utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden når arbeidstaker
  • har en langvarig eller kronisk sykdom som gir risiko for særlig stort sykefravær
  • har en sykdom som gir risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode
  • er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom, og det ikke er mulig å tilrettelegge eller omplassere til annet arbeid i virksomheten

Både arbeidsgiver og arbeidstaker selv kan søke NAV om slik utgiftsdekning.

Høy risiko for sykefravær

Ordningen skal motvirke problemer på arbeidsmarkedet for personer med en helsetilstand som gir større risiko for sykefravær enn det som er vanlig.

Når det vurderes om det er risiko for spesielt stort samlet sykefravær skal alle sykefravær ett til to år forut for sykefraværet regnes med, uansett diagnose. Det meste av sykefraværet forventes å ha sammenheng med den aktuelle sykdommen.

Blir søknaden innvilget, dekker NAV sykepengene uavhengig av årsak fra og med den dagen NAV mottok søknaden.

Svangerskapsrelatert sykdom
Ordningen gjelder bare det svangerskapsrelaterte sykefraværet. Det gis ikke fritak for arbeidsgiverperioden hvis den gravide arbeidstakeren for eksempel blir sykmeldt på grunn av influensa.

Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra inntil tre måneder før den måneden da kravet ble satt fram for NAV. Regelen skal sikre refusjon for sykepenger også for en periode hvor arbeidsgiver ikke var klar over at fraværet skyldtes svangerskapsrelatert sykdom. Det skal hindre press på arbeidstaker om å opplyse til arbeidsgiver at hun er gravid, på et tidlig stadium i svangerskapet.

Arbeidsgiver forskutterer
Arbeidsgivere som er fritatt for arbeidsgiverperioden forskutterer sykepengene, og får dem deretter refundert fra NAV. Det gjelder både ved svangerskapsrelatert sykdom, og i andre tilfeller med risiko for spesielt stort sykefravær.

Se også Sykepengeforsikring for små virksomheter.