Tema

Sykdom

Relaterte emner

Hvordan beregnes sykepengene?

Sykepenger til arbeidstaker utgjør 100 % av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget per år kan ikke overstige 6 ganger grunnbeløpet.

Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden
I arbeidsgiverperioden skal arbeidsgiver beregne seg fram til en månedsinntekt. Beregningsperioden er de 3 siste kalendermånedene før arbeidsuførheten, med noen unntak:

  • Nyansatt: Har arbeidsforholdet vart så kort tid at det ikke er rapportert inn inntekt til a-ordningen for 3 hele kalendermåneder, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.
  • Ny lønn: Fikk arbeidstaker inntekten sin varig endret i løpet av eller etter beregningsperioden men før han eller hun ble arbeidsufør, skal tidsrommet etter lønnsendringen legges til grunn.
  • Lovlig fravær uten lønn: Har arbeidstaker hatt lovlig fravær i beregningsperioden, skal arbeidsgiver fastsette en inntekt i fraværsperioden som tilsvarer det arbeidstaker ville tjent hvis han eller hun ikke hadde hatt fravær.

Det er inntekt rapportert inn til a-ordningen i en viss periode før arbeidsuførheten inntraff som skal brukes for å beregne sykepengene, med mindre rapporteringen er mangelfull eller uriktig. Hvilke inntekter som inngår når månedsinntekten beregnes, går fram av folketrygdloven § 8-29.

Sykepengegrunnlaget når NAV yter sykepenger
NAV regner månedsinntekten arbeidsgiver har kommet fram til om til en årsinntekt. Avviker årsinntekten mer enn 25 % fra inntekten som er rapportert inn til a-ordningen de siste 12 kalendermånedene før arbeidsuførheten inntraff, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn, ut fra den inntekten som kan godtgjøres da arbeidsuførheten inntraff.
Sykepengegrunnlaget per dag utgjør 1/260 av sykepengegrunnlaget per år.

 

Verdt å vite

  • Sykepenger kan utbetales ut over 6 ganger grunnbeløpet når det følger av tariffavtale eller virksomhetens rutiner. Arbeidsgiver vil likevel ikke få refundert mer enn inntil 6 ganger grunnbeløpet fra NAV hvis de velger å forskuttere sykepenger ut over arbeidsgiverperioden.
  • Arbeidstaker opparbeider ikke rett til sykepenger gjennom foreldrepenger som er opptjent på grunnlag av arbeidsavklaringspenger.