Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Rett til sykepenger etter fylte 62 år

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

Det kan gis rett til sykepenger til et medlem som mottar ugradert avtalefestet pensjon når vedkommende utfører arbeid i forbindelse med koronapandemien i en virksomhet omfattet av helseberedskapsloven.
Regelen trådte i kraft 1. januar 2021, men har virkning fra 17. mars 2020.

 

Arbeidstaker som har fylt 70 år har ikke rett på sykepenger.

Begrenset rett til sykepenger

Mellom 67 og 70 år har arbeidstaker rett til sykepenger fra folketrygden i 60 sykepengedager, forutsatt at arbeidstaker tjener over 2 ganger grunnbeløpet.    
Arbeidstaker må være helt arbeidsfør i 26 uker for å opparbeide ny rett til sykepenger i 60 dager etter at antall sykepengedager er oppbrukt.

Alderspensjon
At arbeidstaker mellom 62 og 70 år tar ut alderspensjon ved siden av arbeidsinntekten virker ikke inn på retten til sykepenger.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Uttak av avtalefestet pensjon får betydning for sykepengerettighetene etter reglene i folketrygdloven § 8-52. Et medlem som tar ut full avtalefestet pensjon har ikke rett på sykepenger.