Tema

Sykepenger

Relaterte emner

Rett til sykepenger etter fylte 67 år

Arbeidstaker som har fylt 70 år har ikke rett på sykepenger. 

Begrenset rett til sykepenger

Mellom 67 og 70 år har arbeidstaker rett til sykepenger fra folketrygden i 60 sykepengedager, forutsatt at arbeidstaker tjener over 2 ganger grunnbeløpet.  

Hvis retten til sykepenger fra NAV er brukt opp
For å få ny rett til sykepenger fra NAV i 60 dager, må det gå 26 uker uten ytelser fra NAV som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller ugradert uførepensjon.

Sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden avbryter ikke opptjeningen.
At arbeidsevnen er redusert, betyr ikke noe for opptjeningen, så lenge arbeidstaker ikke mottar ytelser fra folketrygden.