Rett til ny ferie ved sykdom

Arbeidstaker må selv kreve ny ferie hvis han har vært syk en eller flere feriedager, og kravet må leveres forholdsvis raskt. Ellers risikerer han å miste erstatningsferien.

Retten til å få ferien utsatt på grunn av sykdom følger av ferieloven § 9 (1). Loven pålegger ikke arbeidsgiver å sørge for ny ferie, hvis ikke arbeidstaker ber om det selv. Vilkårene for å få utsatt ferie er noe ulik der arbeidstaker blir syk før ferien starter, og der han blir arbeidsufør i løpet av ferien.

Syk før ferien
En arbeidstaker som blir syk før ferien starter, kan kreve at hele ferien utsettes til senere i ferieåret når arbeidstaker

  • var helt arbeidsufør
  • kan dokumentere sykdommen med legeerklæring som fremvises til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag før ferien

Merk at det er hele ferien arbeidstaker kan kreve utsatt, og ikke bare en del av den. Det er dessuten opp til arbeidstaker å kreve utsettelse. Setter han ikke frem et slikt krav, blir ferien ansett for å være avviklet til tross for sykdommen. Men arbeidstaker kan benytte seg av muligheten til å utsette de dagene i ferien han var syk, etter reglene som er beskrevet nedenfor.

Syk i ferien
Blir arbeidstaker arbeidsufør på grunn av sykdom etter å ha begynt på ferien, kan han eller hun kreve deler av ferien utsatt hvis arbeidstaker

  • var helt arbeidsufør
  • var arbeidsufør i minst 1 virkedag i ferien
  • kan dokumentere sykdommen med legeerklæring som fremvises til arbeidsgiver uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Det er kun de feriedagene arbeidstaker kan dokumentere med legeerklæring som kan kreves utsatt. Videre må kravet settes frem uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det går frem av forarbeidene at det skal svært gode grunner til for at en arbeidstaker skal kunne vente så lenge som 14 dager med å sette frem kravet.
Lovens utgangspunkt er at ferie som er utsatt på grunn av sykdom skal avvikles senere samme ferieår. Er ikke det mulig, overføres ferien til neste ferieår.

Tilfeller som ikke gir rett til utsettelse
Ferieloven gir bare rett til utsettelse for arbeidstakers egen sykdom. Ble ferien brukt på å pleie syke barn eller syk ektefelle, gir ikke det rett til ny ferie.
Det er heller ingen lovregler som gir ansatte rett til å få avspaseringsdager på nytt selv om de spoleres av sykdom. Reglene om avspasering er ikke lovregulert, og er kun basert på avtale mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen.
Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.