Kan vi la være å drøfte egenmeldingsordningen siden vi ikke har tillitsvalgte?

Folketrygdloven § 8-24 slår fast at arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Plikten til å drøfte ble lovpålagt 1. juli 2019, og verken lov eller forarbeider inneholder noe unntak fra kravet til drøfting, heller ikke for virksomheter som allerede har innført en ordning som er bedre enn minimumsrettighetene i folketrygdloven.

Når du sier at dere ikke har tillitsvalgte hos dere mener du nok at dere ikke har fagforeningstillitsvalgte.

Med tillitsvalgt menes i denne sammenheng representanter for de ansatte som er valgt eller utpekt. Det er presisert i forarbeidene til bestemmelsen. Det trenger altså ikke være snakk om en representant for en fagforening. Men i virksomheter der det er fagforeningstillitsvalgte bør de inkluderes i drøftingene.

Verneombudet er en slik representant for de ansatte. Et verneombud er valgt av og blant de ansatte, og er en ordning alle virksomheter skal ha, med mindre det er færre enn 10 ansatte og det er avtalt skriftlig at man ikke skal ha verneombud.

Er heller ikke det en løsning hos dere, er det mulig å informere de ansatte om plikten dere har til å drøfte egenmeldingsordningen, og be dem velge en representant dere kan drøfte saken med.