Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Hva er omsorgspenger?

En arbeidstaker med omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgspermisjon med omsorgspenger når

  • barnet er sykt og trenger tilsyn og pleie hjemme eller i helseinstitusjon
  • barnet må følges til lege eller trenger annen oppfølging på grunn av sykdom, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen
  • den som har det daglige tilsynet med barnet er syk
  • den som har det daglige tilsynet med barnet følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon, og derfor ikke kan ha tilsyn med barnet

Er barnet kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder rettigheten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Både mor, far og fosterforeldre har slike rettigheter (folketrygdloven §§ 9-5 og 9-6).

Opptjeningstid
For å ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver må arbeidsforholdet ha vart i minst 4 uker, ifølge folketrygdloven § 9-8 første ledd. Har det ikke det, kan arbeidstaker ha rett til omsorgspenger fra NAV på bakgrunn av tidligere arbeidsforhold eller ytelser til livsopphold umiddelbart før fraværet, ifølge folketrygdloven § 9-9.

Barnepasser er forhindret
Blir den som vanligvis passer barnet syk, gjelder samme rett til omsorgspenger og omsorgspermisjon for å ta seg av barnet som ovenfor. Det samme gjelder når den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon.

Legebesøk
Arbeidstaker vil også kunne være borte fra arbeid med omsorgspenger fordi barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk og lignende. Det gjelder selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Det kreves da at barnets sykdom må følges opp med jevnlige undersøkelser, kontroll hos lege, eller annen oppfølging.

Halve dager
Har barnet en sykdom som krever jevnlige legebesøk, er det ofte ikke nødvendig å være borte fra arbeid hele dagen. Loven er derfor ikke til hinder for at arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler bruk av for eksempel halve dager, ifølge folketrygdloven § 9-5 første ledd bokstav d.

Offshore

Når en av foreldrene arbeider offshore, vil også den av foreldrene som er hjemmeværende, anses som barnepasser, selv om barna er i barnehagen på dagtid.