Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon ved små barns sykdom

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

  • Antall dager med omsorgspenger er doblet i 2022.
  • Arbeidstaker har rett på omsorgspenger hvis barnet er i karantene, og når skolen eller barnehagen er helt eller delvis stengt på grunn av pandemien. Er vedtaket om å stenge tatt lokalt, må arbeidstaker levere skriftlig bekreftelse fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver.
  • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. 
  • Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, hvis skolen eller barnehagen er stengt på grunn av pandemien.
 

Arbeidstaker har, ut det kalenderåret barnet fyller 12 år, rett til permisjon for nødvendig tilsyn med og pleie av barnet i hjemmet eller i helseinstitusjon når det er sykt. 

En arbeidstaker kan også bruke omsorgsdager når barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av for eksempel legebesøk, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Det er normalt ikke nødvendig å være borte en hel dag for å gå til legen. Men i utgangspunktet forbrukes en hel omsorgsdag ved slikt fravær, med mindre arbeidsgiver har gitt mulighet til å dele opp omsorgsdagene. 
 
Antall dager arbeidstaker har mulighet for permisjon ved små barns sykdom
  • 10 dager per kalenderår per arbeidstaker ved omsorg for inntil 2 barn. 20 dager for den som er alene om omsorgen.
  • 15 dager per kalenderår per arbeidstaker ved omsorg for flere enn 2 barn. 30 dager for den som er alene om omsorgen.
Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten utvides ved kronisk sykt eller livstruende sykt barn.  
 
Fleksibelt uttak av omsorgsdager
Hvis arbeidstaker ønsker det og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke til fleksibelt uttak av permisjonsdagene som nevnt ovenfor. Forutsetningen er at den samlede permisjonstiden ikke overstiger det antall dager man har krav på etter loven.   
 
Delt samværsrett
Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen for barnet, kan foreldre med delt samværsrett etter avtale fordele retten til omsorgspenger forholdsmessig, basert på samværsavtalen. 
 
Overføre omsorgsdager til ny ektefelle/samboer
Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan inntil halvparten av dagene overføres til ektefelle, eller samboer. Det er et vilkår at NAV får skriftlig melding om overføringen. 
For at retten til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 skal kunne overføres, må samboerforholdet ha vart i minst 12 måneder. Men for retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven er det ikke et vilkår at samboerforholdet har vart en viss tid. Arbeidsmiljølovens regel om permisjon er altså mer fleksibel enn reglene om ytelser i folketrygdloven § 9-6.
Permisjonsdager kan bare overføres til arbeidstaker som ikke allerede har slike rettigheter for andre barn han eller hun har daglig omsorg for.

Arbeidsgiver kan kreve at barnets sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring etter reglene i folketrygdloven §§ 9-7 og 9-14. 

Det utbetales omsorgspenger for permisjon i forbindelse med små barns sykdom. Retten til omsorgspenger gjelder også fosterforeldre.

 

Verdt å vite

Ved nyansettelse har arbeidsgiver rett til å få vite hvor mange omsorgsdager som er brukt hos tidligere arbeidsgiver i inneværende kalenderår. Dette for å kunne beregne hvor mange dager permisjon arbeidstaker vil ha rett på ved eventuelle nye sykdomstilfeller hos barn/barnepasser etter arbeidsmiljøloven § 12-9.