Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon ved små barns sykdom

Arbeidstaker har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med og pleie av barnet i hjemmet eller i helseinstitusjon når det er sykt. 
En arbeidstaker kan også bruke omsorgsdager når barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av for eksempel legebesøk, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. 
 
Antall dager arbeidstaker har mulighet for permisjon ved små barns sykdom
  • 10 dager per kalenderår per arbeidstaker ved omsorg for inntil 2 barn. 20 dager for den som er alene om omsorgen.
  • 15 dager per kalenderår per arbeidstaker ved omsorg for flere enn 2 barn. 30 dager for den som er alene om omsorgen.
  • Tillegg på 10 dager for hvert kronisk sykt, lagvarig sykt eller funksjonshemmet barn, når det er markert økt risiko for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet.

Når den ene av foreldrene er alene om omsorgen, kan omsorgsdagene fordeles mellom foreldrene etter avtale, uavhengig av samværsavtalen.

Aldersgrense
Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, men forlenges til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år ved kronisk eller langvarig sykdom, og når barnet er funksjonshemmet.  
 
Fleksibelt uttak av omsorgsdager
Arbeidsgiver kan gi rett til omsorgspenger for kortere perioder enn hele dager, og har fra og med 1. januar 2023 plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis slik rett til å ta ut omsorgspenger for deler av en dag.  
Overføre omsorgsdager til ny ektefelle/samboer
Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan opptil 10 stønadsdager overføres til ektefelle, eller samboer. 
For at retten til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 skal kunne overføres, må samboerforholdet ha vart i minst 12 måneder. Arbeidsmiljølovens regel om permisjon er derimot mer fleksibel. For å få fri, er det ikke et vilkår at samboerforholdet har vart en viss tid. 
Permisjonsdager kan bare overføres til arbeidstaker som ikke allerede har slike rettigheter for andre barn han eller hun har daglig omsorg for.

Arbeidsgiver kan kreve at barnets sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring etter reglene i folketrygdloven §§ 9-7 og 9-14. 

Det utbetales omsorgspenger for permisjon i forbindelse med små barns sykdom. Retten til omsorgspenger gjelder også fosterforeldre.

 

Verdt å vite

Ved nyansettelse har arbeidsgiver rett til å få vite hvor mange omsorgsdager som er brukt hos tidligere arbeidsgiver i inneværende kalenderår. Arbeidsgiver har behov for å beregne hvor mange dager permisjon arbeidstaker vil ha rett på ved eventuelle nye sykdomstilfeller hos barn/barnepasser etter arbeidsmiljøloven § 12-9.