Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Permisjon ved små barns sykdom

 
 

Koronasituasjonen – ekstraordinære tiltak

Antallet dager med omsorgspenger er nå doblet. Det gjelder både foreldre som har ordinær kvote på 10 dager, og for foreldre som har utvidet kvote.

Det nye antallet dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til koronasituasjonen. 

Reglene gjelder med virkning fra 13. mars og ut kalenderåret 2020.

Se også «Foreldres rett til omsorgspenger er doble

 

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med og pleie av barnet i hjemmet eller i helseinstitusjon når det er sykt. 

En arbeidstaker kan også bruke omsorgsdager når barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av for eksempel legebesøk, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. Det er normalt ikke nødvendig å være borte en hel dag for å gå til legen. Men i utgangspunktet forbrukes en hel omsorgsdag ved slikt fravær, med mindre arbeidsgiver har gitt mulighet til å dele opp omsorgsdagene. 
 
Antall dager arbeidstaker har mulighet for permisjon ved små barns sykdom
  • 10 dager per kalenderår per arbeidstaker ved omsorg for inntil 2 barn. 20 dager for den som er alene om omsorgen.
  • 15 dager per kalenderår per arbeidstaker ved omsorg for mer enn 2 barn. 30 dager for den som er alene om omsorgen.
Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten utvides ved kronisk sykt eller livstruende sykt barn.  
 
Fleksibelt uttak av omsorgsdager
Hvis arbeidstaker ønsker det og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke til fleksibelt uttak av permisjonsdagene som nevnt ovenfor. Forutsetningen er at den samlede permisjonstiden ikke overstiger det antall dager man har krav på etter loven.   
 
Delt samværsrett
Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen for barnet, kan foreldre med delt samværsrett etter avtale fordele retten til omsorgspenger forholdsmessig, basert på faktisk avtalt samværsrett. 
 
Overføring av omsorgsdager til ny ektefelle/samboer
Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan inntil halvparten av stønadsdagene overføres til ektefelle, eller samboer. Det er ikke et vilkår at samboerforholdet har vart en viss tid. Det avgjørende er at det er inngått avtale om samværsrett, og at den legges til grunn for overføringen. Det betyr at arbeidsmiljølovens bestemmelse som gir rett til permisjon i slike tilfeller er noe mer fleksibel enn den korresponderende bestemmelsen i folketrygdloven § 9-6.
 
Permisjonsdager kan bare overføres til arbeidstaker som ikke allerede har slike rettigheter for andre barn vedkommende har daglig omsorg for. Det er et vilkår at NAV får skriftlig melding om overføringen. 

Retten til omsorgspenger gjelder også fosterforeldre.

Arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon på barns sykdom ved egenmelding eller legeerklæring etter folketrygdloven §§ 9-7 og 9-14. 

Det utbetales omsorgspenger for permisjon i forbindelse med små barns sykdom.

 

Verdt å vite

Ved nyansettelse har arbeidsgiver rett til å få vite hvor mange omsorgsdager som er brukt hos tidligere arbeidsgiver i inneværende kalenderår. Dette for å kunne beregne hvor mange dager permisjon arbeidstaker vil ha rett på ved eventuelle nye sykdomstilfeller hos barn/barnepasser etter arbeidsmiljøloven § 12-9.