Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Vilkår for å bruke egenmelding ved barns sykdom

Arbeidstaker kan bare bruke egenmelding når arbeidsgiver yter omsorgspengene eller er forpliktet til å forskuttere omsorgspenger. Når NAV yter omsorgspengene direkte til arbeidstaker, kreves det legeerklæring.
 
Egenmelding
Ved fravær i inntil 3 kalenderdager kan barnets eller barnepassers sykdom bekreftes med egenmelding. Arbeidsgiver kan ikke avslå retten til omsorgspenger fordi arbeidstaker ikke har fylt ut en skriftlig egenerklæring om barnets eller barnepassers sykdom når arbeidet gjenopptas, slik som ved egen sykdom.
Det er ikke satt noen grense for antall egenmeldingsperioder per år ved barns eller barnepassers sykdom. Begrensningen etter denne ordningen ligger i antall dager per kalenderår.

Legeerklæring
Fra og med 4. kalenderdag kan arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med legeerklæring. Arbeidsfrie dager som lørdag og søndag teller med i antall kalenderdager.
Eksempel 1: Du er hjemme med sykt barn en fredag. Mandag er du fortsatt hjemme med sykt barn. Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra og med mandag. 
Eksempel 2: Du er hjemme med sykt barn torsdag og fredag. Mandag er du tilbake på jobb. Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring, selv om søndag var fjerde kalenderdag.

Når NAV betaler
Når NAV yter omsorgspenger direkte til arbeidstaker, kan barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med skriftlig egenmelding de tre første stønadsdagene av fraværet. Deretter kreves legeerklæring. Lørdag og søndag regnes ikke som stønadsdag, siden det ikke gis ytelser for disse dagene.

Mistanke om misbruk
Arbeidsgiver kan kreve erklæring fra lege før det har gått 3 dager, eventuelt fra og med første dag, hvis han har rimelig grunn til å tro at arbeidstaker har krevd omsorgspenger uten at fraværet skyldtes barns sykdom. En slik beslutning gjelder bare fremtidige fravær, og må vurderes på nytt når det har gått 6 måneder.