Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Vilkår for å bruke egenmelding ved barns sykdom

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag.
Arbeidstaker kan bare bruke egenmelding når arbeidsgiver yter omsorgspengene eller er forpliktet til å forskuttere omsorgspenger. Når NAV yter omsorgspengene direkte til arbeidstaker, kreves det legeerklæring.
 
Egenmelding
Ved fravær i inntil 3 kalenderdager kan barnets eller barnepassers sykdom bekreftes med egenmelding. Arbeidsgiver kan ikke avslå retten til omsorgspenger fordi arbeidstaker ikke har fylt ut en skriftlig egenerklæring om barnets eller barnepassers sykdom når arbeidet gjenopptas, slik som ved egen sykdom.
Det er ikke satt noen grense for antall egenmeldingsperioder per år ved barns eller barnepassers sykdom. Begrensningen etter denne ordningen ligger i antall dager per kalenderår.

Legeerklæring
Fra og med 4. kalenderdag kan arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med legeerklæring. Det betyr at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra og med mandag, hvis arbeidstaker også var hjemme med barnet fredag.
Når NAV yter omsorgspenger direkte til arbeidstaker, kreves det legeerklæring. Det gjelder ikke når arbeidsgiver er forpliktet til å forskuttere omsorgspenger.

Arbeidsgiver kan kreve erklæring fra lege før det har gått 3 dager, eventuelt fra og med første dag, hvis han har rimelig grunn til å tro at arbeidstaker har krevd omsorgspenger uten at fraværet skyldtes barns sykdom. En slik beslutning gjelder bare fremtidige fravær, og må vurderes på nytt når det har gått 6 måneder.