Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Når skal arbeidsgiver betale omsorgspenger?

 

Koronapandemien – ekstraordinære tiltak

  • I 2021 gis det rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger som arbeidstaker normalt har rett til for et kalenderår.
  • Arbeidstaker har rett på omsorgspenger hvis skolen eller barnehagen er helt eller delvis stengt på grunn av pandemien. Fram til 1. oktober 2021 gjelder det selv om årskvoten er brukt opp. Er vedtaket om å stenge tatt lokalt, må arbeidstaker levere skriftlig bekreftelse fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver.
  • Retten til omsorgspenger gjelder også når barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem barnet bor sammen med. Smittevernhensynet må bekreftes av lege. Fram til 1. oktober 2021 gjelder det selv om årskvoten er brukt opp.
  • Arbeidsgiver kan få refundert utgifter til omsorgspenger etter reglene i § 4-4 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.
 

For å ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver når barnet eller barnepasser er syk må

  • ansettelsesforholdet ha vart i minst 4 uker (opptjeningstid)
  • arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver om fraværet så snart som mulig første fraværsdag
  • fraværet dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring

Omsorgspengene betales fra første fraværsdag, forutsatt at fraværet er dokumentert i henhold til folketrygdloven § 9-7. Det gjelder også delvis fravær. 

Når opptjeningstiden ikke er oppfylt

Har ikke arbeidsforholdet vart i 4 uker, kan arbeidstaker ha rett til omsorgspenger fra NAV på bakgrunn av tidligere arbeidsforhold eller ytelser til livsopphold umiddelbart før fraværet, ifølge folketrygdloven § 9-9.
 
Antall omsorgsdager arbeidsgiver må betale for
Arbeidsgiver plikter å betale omsorgspenger til en arbeidstaker i inntil 10 stønadsdager i løpet av et kalenderår. Har arbeidstaker krav på flere enn 10 stønadsdager, skal arbeidsgiver forskuttere omsorgspenger, og deretter kreve refusjon fra NAV for antall stønadsdager som overstiger 10 dager.
 
Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år
Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for ett kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut. Arbeidsgiver forskutterer ytelsen og får deretter refusjon fra NAV.
 
Har foreldrene ett friskt barn under 12 år og ett funksjonshemmet barn over 12 år, skal arbeidsgiver yte omsorgspenger de 10 første dagene uansett hvilket av barna som er syke. Har foreldrene derimot bare omsorg for ett eller flere funksjonshemmede barn over 12 år, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV for hele beløpet.