Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Når skal arbeidsgiver betale omsorgspenger?

 

Koronasituasjonen – ekstraordinære tiltak

Med virkning fra 13. mars 2020 skal arbeidsgiver bare betale de 3 første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også dager ut over dette, men kan kreve refusjon fra NAV fra 4. dag. 

Ordningen varer ut kalenderåret 2020.

Se også «Foreldres rett til omsorgspenger er doble

Regelverk
Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

 

For å ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver når barnet eller barnepasser er syk må

  • ansettelsesforholdet ha vart i minst 4 uker (opptjeningstid)
  • arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver om fraværet så snart som mulig første fraværsdag
  • fraværet dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring

Opptjeningstid

For at arbeidsgiver skal yte omsorgspenger må arbeidsforholdet ha vart i minst 4 uker.
Har det ikke det, kan arbeidstaker ha rett til omsorgspenger fra NAV på bakgrunn av tidligere arbeidsforhold eller ytelser til livsopphold umiddelbart før fraværet, ifølge folketrygdloven § 9-9.
 
Omsorgspengene betales fra første fraværsdag, forutsatt at fraværet er dokumentert i henhold til folketrygdloven § 9-7. Det gjelder også delvis fravær.  
 
Antall omsorgsdager arbeidsgiver må betale for

Arbeidsgiver plikter å betale omsorgspenger til en arbeidstaker i inntil 10 stønadsdager i løpet av et kalenderår. Når arbeidstaker har krav på flere enn 10 stønadsdager, skal arbeidsgiver forskuttere omsorgspenger, og deretter kreve refusjon fra NAV for antall stønadsdager som overstiger 10 dager.

 
Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år
Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for ett kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut. Arbeidsgiver forskutterer ytelsen og får deretter refusjon fra NAV.
 
Har foreldrene ett friskt barn under 12 år og ett funksjonshemmet barn over 12 år, skal arbeidsgiver yte omsorgspenger de 10 første dagene uansett hvilket av barna som er syke. Har foreldrene derimot bare omsorg for ett eller flere funksjonshemmede barn over 12 år, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV for hele beløpet.