Tema

Sykt barn eller familiemedlem

Relaterte emner

Når skal arbeidsgiver betale omsorgspenger?

For å ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver når barnet eller barnepasser er syk, må
  • ansettelsesforholdet ha vart i minst 4 uker
  • arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver om fraværet så snart som mulig første fraværsdag
  • fraværet dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring

Omsorgspengene betales fra første fraværsdag når fraværet er dokumentert etter reglene i henhold til folketrygdloven § 9-7. Det gjelder også delvis fravær. 

Når opptjeningstiden ikke er oppfylt

Har ikke arbeidsforholdet vart i 4 uker, kan arbeidstaker ha rett til omsorgspenger fra NAV på bakgrunn av tidligere arbeidsforhold eller ytelser til livsopphold umiddelbart før fraværet, ifølge folketrygdloven § 9-9.
 
Antall omsorgsdager arbeidsgiver må betale for
Arbeidsgiver betaler omsorgspenger til en arbeidstaker i inntil 10 dager i løpet av et kalenderår. Har arbeidstaker krav på flere enn 10 dager, forskutterer arbeidsgiver omsorgspenger for resten av dagene, og krever refusjon fra NAV.
 
Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år
Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for ett kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut. Arbeidsgiver forskutterer ytelsen og får deretter refusjon fra NAV.
 
Har foreldrene ett friskt barn under 12 år og ett funksjonshemmet barn over 12 år, skal arbeidsgiver betale omsorgspenger de 10 første dagene uansett hvem av barna som er syke. Har foreldrene derimot bare omsorg for ett eller flere funksjonshemmede barn over 12 år, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV for hele beløpet.