Har ansatte rett til permisjon når barn over 12 år er kronisk sykt?

Ja. Når barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til omsorgspenger til og med det året barnet fyller 18 år, ifølge folketrygdloven § 9-5 andre ledd. Det er NAV som avgjør om barnet har en slik sykdom/funksjonshemning som omfattes av bestemmelsen, se folketrygdloven § 9-6 fjerde ledd.
 
Når arbeidstaker har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, og det fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, har vedkommende rett på omsorgspenger i opptil 20 arbeidsdager, eller 40 dager når arbeidstaker er alene om omsorgen. Det følger av folketrygdloven § 9-6 andre ledd.