Har jeg rett på omsorgspenger de dagene jeg har samværsrett?

I utgangspunktet er det den av foreldrene som har den daglige omsorgen som har rett på omsorgspenger når barnet eller barnepasser er syk. 
 
Foreldrene kan likevel fordele stønadsdagene mellom seg etter omfanget av avtalt samvær. Regelen om det står i folketrygdloven § 9-6 femte ledd.

Må melde fra til NAV
Foreldrene må melde fra om fordelingen til NAV på eget skjema. Skriftlig avtale om samvær, signert av begge parter, skal legges ved meldingen. På bakgrunn av den utsteder NAV en erklæring til arbeidsgiver om hvordan omsorgsdagene er fordelt.

 
Etter forvaltningspraksis er fordelingsnøkkelen slik:
 
Separert/skilt
 antall dager
antall dager 
– delt omsorg
10 x 2
 
– 40 % samvær
12
8
– 30 % samvær
14
6
– 20 % samvær
16
4
– vanlig samværsrett
17
3
alene om omsorgen
20
 
 
Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen har altså ingen automatisk rett til omsorgspenger i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, men må ta kontakt med NAV for å få avklart dette.