Tema

Sykdom

Relaterte emner

Uføretrygd

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det er inntekten de siste årene før sykdommen eller skaden inntraff som danner grunnlaget for å beregne uføretrygden. 

Personer som har hatt lav eller ingen inntekt kan ha rett på en minsteytelse. 

Uføretrygd gis normalt bare når uføregraden er høyere enn 50 %, men her er det gitt særregler ved yrkesskade og når du mottar arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet.