Tema

Arbeidsavklaringspenger

Relaterte emner

Aktivitet for å komme i arbeid

For å kunne motta arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader skal mottaker normalt gjennomføre en eller annen form for aktivitet, og på den måten selv bidra til å komme tilbake i arbeid. 

For de fleste vil hovedaktiviteten være å få behandling eller delta på et arbeidsrettet tiltak

 
Motivasjon og egeninnsats er viktige faktorer for å nå målet om å komme i arbeid.
 
Målgruppen for arbeidsavklaringspenger vil være svært ulik. Bistand, oppfølging og krav til egenaktivitet ut over plikt til å ta imot tilbud om tiltak eller behandling må derfor tilpasses den enkeltes forutsetninger og funksjonsnivå.
 
Unntaksvis kan det være aktuelt å frita mottaker fra kravet om selv å bidra aktivt for å komme i eller tilbake til arbeid. Perioder uten aktivitet skal være så korte som mulig.  
 
Kravene til egenaktivitet skal fastsettes når ytelsen blir innvilget, og skal tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.