Tema

Sykdom

Relaterte emner

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er en midlertidig ytelse som kan innvilges til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte i en slik grad at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.
 
NAV legger til rette for tidlig og tett oppfølging av den enkelte, slik at flere skal komme raskere tilbake i arbeid, eller i arbeidsrettet aktivitet. Den som mottar arbeidsavklaringspenger skal også tilbys oppfølging i perioder der det ikke er aktuelt med medisinsk behandling eller arbeidsrettede tiltak.
 
Arbeidsavklaringspenger kan også ytes i perioden som arbeidssøker.
 
Alle som mottar ytelsen skal bidra aktivt i prosessen med å komme tilbake i arbeid, og må sende meldekort til NAV hver 14. dag. Opplysninger på meldekortet vil danne grunnlag for utbetalingene.