Tema

Sykdom

Relaterte emner

Antall sykepengedager – ny opptjening

Arbeidstaker kan motta sykepenger fra NAV i til sammen 248 dager i løpet av de tre siste årene. Med tre år tilbake i tid menes tre år fra siste sykmeldingsperiode dekket av NAV, ikke de tre siste hele kalenderår. Det gjelder uavhengig av om fraværet er sammenhengende eller delt opp i perioder. Arbeidsgiverperioden(e) skal ikke telles med.
 
For igjen å ha rett til en ny periode (248 dager) med sykepenger fra NAV, må arbeidstaker ha vært helt arbeidsfør i 26 sammenhengende uker. Her regner man fra tidspunktet for siste utbetaling av sykepenger fra NAV og fram til tidspunktet for ny arbeidsuførhet. At perioden må være sammenhengende går fram av Arbeids- og velferdsdirektoratets kjennelse i ankesak nr. 68-1983-S.
 
Sykdom i arbeidsgiverperioden avbryter ikke opptjeningen
Arbeidstaker har rett til sykepenger fra arbeidsgiver i de første 16 kalenderdagene av hvert enkelt sykefravær (arbeidsgiverperioden), selv om retten til sykepenger fra NAV er brukt opp. Er det på makstidspunktet for sykepenger allerede betalt ut en full arbeidsgiverperiode, må arbeidstaker gjenoppta arbeidet fullt ut og være helt arbeidsfør i 16 dager for at en ny arbeidsgiverperiode skal inntre. Er arbeidstaker bare syk i arbeidsgiverperioden på 16 dager, vil opptjeningen på 26 uker som er nevnt ovenfor ikke avbrytes.
 

Eksempler

Eksempel 1: Arbeidstaker har brukt opp retten til sykepenger, og må derfor gjenoppta arbeidet og være helt frisk i 26 uker før sykepenger fra NAV kan innvilges på nytt. Etter å ha gjenopptatt arbeidet og vært i arbeid i 7 uker blir arbeidstaker syk i 9 dager. Arbeidstaker er kun syk i arbeidsgiverperioden, og bryter derfor ikke opptjeningen på rett til nye sykepenger fra NAV etter 26 uker i arbeid.

Eksempel 2: Arbeidstaker har brukt opp retten til sykepenger, og må derfor gjenoppta arbeidet og være helt frisk i 26 uker før sykepenger fra NAV kan innvilges på nytt. Etter å ha gjenopptatt arbeidet og vært i arbeid i 7 uker blir arbeidstaker syk i 17 dager. Arbeidstaker er her syk ut over arbeidsgiverperioden, noe som skaper et brudd i opptjeningen på rett til nye sykepenger fra NAV. Det vil resultere i at 26 ukers opptjening starer på nytt fra det tidspunktet arbeidet gjenopptas.

Regelen om 26 ukers opptjening praktiseres strengt av NAV.