Tema

Sykdom

Relaterte emner

Antall sykepengedager – ny opptjening

Arbeidstaker kan motta sykepenger fra NAV i til sammen 248 dager i løpet av de tre siste årene. Med tre år tilbake i tid menes tre år fra siste sykmeldingsperiode dekket av NAV, ikke de tre siste hele kalenderårene. Det gjelder uavhengig av om fraværet er sammenhengende eller delt opp i perioder. Arbeidsgiverperioden(e) skal ikke telles med.

Ny opptjening overfor NAV 

For å få ny rett til sykepenger fra NAV må arbeidstaker i 26 sammenhengende uker ikke motta ytelser fra NAV som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller ugradert uførepensjon. At arbeidsevnen er redusert, betyr ikke noe for opptjeningen, så lenge arbeidstaker ikke mottar ytelser fra folketrygden. 
 
Ytelser i arbeidsgiverperioden avbryter ikke opptjeningen
Arbeidstaker har rett til sykepenger fra arbeidsgiver i de første 16 kalenderdagene av hvert enkelt sykefravær (arbeidsgiverperioden), selv om retten til sykepenger fra NAV er brukt opp. Er det på makstidspunktet for sykepenger allerede betalt ut en full arbeidsgiverperiode, må arbeidstaker gjenoppta arbeidet fullt ut og være helt arbeidsfør i 16 dager for at en ny arbeidsgiverperiode skal inntre. Er arbeidstaker bare syk i arbeidsgiverperioden på 16 dager, vil opptjeningen på 26 uker som er nevnt ovenfor ikke avbrytes.

Helt arbeidsfør – hva vil det si?

Reglene for ny opptjening overfor NAV står i folketrygdloven § 8-12. Her er vilkåret at arbeidstaker er helt arbeidsfør i 26 uker. En kjennelse i Trygderetten fra 2013 utdyper hva det vil si.

  • Helt arbeidsfør vil si at arbeidstaker ikke har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller ugradert uførepensjon fra NAV i opptjeningsperioden. 
  • At arbeidsevnen er redusert betyr ikke noe for opptjeningen, så lenge arbeidstaker ikke har mottatt ytelser fra folketrygden. 
  • Perioder der arbeidstaker mottar sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden avbryter ikke opptjeningen.
  • Perioder der arbeidstaker mottar tjenestepensjon fra en pensjonsordning utenom NAV avbryter ikke opptjeningen.